דיור אזרחים ותיקים עוני וצמצום פערים ניצולי שואה חינוך משפחות צעירות בריאות חד הוריות חד הוריות חד הוריות חד הוריות חד הוריות חד הוריות חד הוריות חד הוריות חד הוריות חד הוריות חד הוריות
דיור אזרחים ותיקים
אזרחים ותיקים אזרחים ותיקים
דיור אזרחים ותיקים
דיור אזרחים ותיקים
אזרחים ותיקים אזרחים ותיקים

כחלק מהגשמת החזון הציוני של דוד בן גוריון, "כולנו" תאמץ את "חזון ישראל 2048 "של "תנועת אור" להרחבה משמעותית של ההתיישבות בנגב ובגליל, תוך חיזוק ההתיישבות העירונית, ביסוס המגזר החקלאי והכפרי כדי ליצור מרכזים מטרופוליניים משמעותיים בגליל ובנגב.

"חזון ישראל 2048 - "החזון הוא להביא לעתיד משותף מאחד ופרקטי ובכך לייצר מציאות של שגשוג בכלל אזורי המדינה ועבור כלל התושבים. במרכז התכנית מתהווה מהלך להקמת שני מרכזים חדשים במדינת ישראל והפיכת הנגב והגליל למרכזי צמיחה לאומיים משגשגים.

המהלך שואף לייצר ביטוי פרקטי לצרכי הליבה של כלל אזרחי המדינה במטרה לייצר רמה גבוהה של איכות חיים באמצעות גיבוש תכנית כוללת בתחומי החיים המרכזיים: דיור וקהילה, תעסוקה איכותית, חינוך ובריאות, חדשנות וטכנולוגיה, תחבורה, סביבה ועוד.

מעבר לחזון הגדול אנו מאמינים בקידום פרקטי של מודל ערי מחוז אשר יוכלו להוביל מדיניות מקומית חזקה ורלוונטית לתושבי האזור ולהשפיע באופן אמיתי על מדיניות מול הממשלה. דבר שלא מתאפשר כיום בגלל הפיצול האדיר של רשויות מקומיות קטנות. במודל חיזוק ערי המחוז יוגדלו הסמכויות של האזורים בגביית ארנונה בסמכויות תכנון ובתחומי החינוך והתחבורה. הדבר יהווה שידרוג משמעותי של איכות החיים באזורים רבים בישראל אשר כיום מנוהלים מהשלטון המרכזי בירושלים ולא מקבלים מענה מתאים לצרכיהם. כמו כן, מצב זה יאפשר האצה של פרוייקטי רכבות בגוש דן ובירושלים, יעודד תחרות אמיתית מול חברות מובילות לאזור הדרום והצפון ויסייע להקים בתי ספר אזוריים חזקים שיהוו תחרות אמיתית לרמת החינוך במרכז הארץ.

מה עשינו?

 • העברנו את חוק האשכולות האזוריים שמעודד רשויות מקומיות לפעול יחד במטרה להוזיל עלויות ולשפר את השירות לתושב בתחומי החינוך, הפנאי, התשתיות והשירות לעסקים.
 • הגדלנו משמעותית את היקף הטבות המס לתושבים בפריפריה.
 • תיקנו את חוק עידוד השקעות הון להייטק כך שיגדיל את התחרותיות של הפריפריה להבאת תעסוקה איכותית.
 • הגדלנו את ההשקעה בתשתיות תחבורה ובבריאות כדי לשפר את איכות השירות הניתנת בפריפריה.
 • עודדנו את השארת הצעירים בני המקום באמצעות העדפה בדיור בתכנית מחיר למשתכן.
 • העברנו את תכנית "מיגון לצפון".

מה נעשה?

 • נמשיך את הטבות המס לתושבי הפריפריה להן דאגנו בכנסת הקודמת, בדגש על שכר גבוה למנהלות ומנהלי בתי הספר בפריפריה כדי שמיטב המנהלות ירצו לנהל בית ספר ביישובים החלשים יותר.
 • קידום מודל של ערים מחוזיות חזקות אשר יקדמו מדיניות של פיתוח כלכלי, חדשנות ואיכות חיים עבור האזור בו הן פעילות, תוך קבלת סמכות אחריות ומשאבים שיועברו מרמת המדינה לרמת האזור ומשם לשלטון המקומי.
 • נחזק מקומות תעסוקה איכותיים באזורי תעשיה משותפים בפריפריה, הטבות למפעלים חדשים, הגדלת מקומות התעסוקה, הטבות לעסקים קטנים ובינוניים.
 • פיתוח מערך התחבורה הציבורית בכדי לחבר את הפריפריה למטרופולינים ולמרכזי תעסוקה - נקדם נגישות תחבורתית ויצירת חיבור בין הערים והיישובים בנגב והגליל לערי המטרופולין במרכזים החדשים.
 • הגדלת יעדי הדיור הממשלתיים בנגב ובגליל
חזרה

ריכוזיות מערכת הבנקאות בישראל גורמת לציבור להוציא מכיסו מידי שנה, סכום עודף ומיותר הנאמד בכ-8 מיליארד ש"ח. כך, כל משפחה בישראל מוציאה מידי שנה כ-3,000 ₪ נוספים ומיותרים בשל היעדר תחרותיות במערכת הבנקאות בישראל )בעמלות, ריביות מוגזמות ועוד( .

בתחום זה נעשו בקדנציה האחרונה פעולות רבות שיצרו רפורמה היסטורית. התכנית המוצעת מדברת על יישום הרפורמה, הכנסת בנק חדש, יצירת תחרות על ידי חברות כרטיסי האשראי וחברות המעניקות אשראי על גבי רשת האינטרנט והבאת התחרות לפתח ביתו של הצרכן. יישום התכנית יוזיל באופן מהותי ביותר את העלות הבנקאית העודפת הנופלת על כתפי הצרכנים.

על פי דו"ח ועדת שטרום מספטמבר 2016 ,מערכת הבנקאות הישראלית היא ריכוזית מאד ולא יעילה בהשוואה לעולם. רק במדינות בודדות מדד הריכוזיות גבוה מאשר בישראל. המשקל של שני הבנקים הגדולים בישראל בסך הנכסים הבנקאיים הוא כמעט %60 ומשקלם בסך האשראי הוא %60 .חלקן של ארבע הקבוצות הבנקאיות הגדולות עומד על %90 מסך הפעילות. הוכח כי משקי הבית משלמים ריבית בשיעור גבוה פי כמה מהעסקים הגדולים באופן שאינו פרופורציונאלי בשום צורה לרמת הסיכון שלהם.

מה עשינו?

 • הקמנו את הוועדה לעידוד התחרות במערכת הבנקאות )ועדת שטרום( ותרגמנו את המלצותיה לחקיקה )ינואר 2017 )ולפעולות מעשיות )מכירת חברת כרטיסי אשראי ראשונה - לאומי קארד - הושלמה בפברואר 2019 .)מהלך זה הגדיל את התחרות והוזיל אשראי - ההפרדה צפויה ליצור איום תחרותי חוץ- בנקאי על המערכת הבנקאית בטווח הקרוב על ידי כניסת שחקנים תחרותיים, אשר יגבירו ויחוללו תחרות בשוק השירותים הבנקאיים והפיננסיים למשקי הבית ולעסקים קטנים.
 • הסדרנו את הרגולציה להקמתו של בנק דיגיטלי - קבוצה ראשונה צפויה לקבל רישיון ב-2019.
 • יושק השנה מאגר נתוני אשראי לאומי - יביא תחרות לצרכנים ויוזיל את עלות האשראי.
 • יצא מכרז לתשתיות טכנולוגיות בכדי להקל את כניסתם של בנקים חדשים - סגירה במרס 2019 .
 • קידמנו תכנית לניוד חשבונות, בדומה לנעשה בבריטניה. בבסיס הפתרון יוקם מנגנון 'עקוב אחרי' אשר יאפשר ניוד פשוט של חשבון הלקוח. אימוץ הפתרון הזה יביא לכך שכל מה שיידרש מהלקוח כאשר הוא רוצה לעבור בנק יהיה ליידע את הבנק החדש במספר החשבון בבנק הישן ולבחור תאריך מעבר. הפתרון יפחית משמעותית את הטרחה הבירוקרטית ללקוח המעוניין בהעברת חשבונו מבנק אחד למשנהו.
 • סייענו להקמת ועדת החקירה לאשראי ללווים גדולים.

מה נעשה?

 • נמשיך ביישום חקיקת ועדת שטרום - המשך הוזלת אשראי למשקי בית ועסקים קטנים.
 • נוודא סיום תהליך הפרדתם המוחלטת של חברות האשראי מהבנקים.
 • נחייב דח"צים בשקיפות בהצבעות בעסקאות בעלי עניין
 • נמשיך לפעול בנחישות להקמת בנקים חדשים.
 • תיקון חוק הריכוזיות לצמצום יצירת מונופולים חדשים
 • נפעל ליישום המלצות ועדת החקירה למתן אשראי ללווים גדולים ומניעת סבסוד צולב בו מגזר משקי הבית נושא בעלויות החובות האבודים של הבנקים במגזר העסקים הגדולים.
חזרה

לאיכותו של השירות הציבורי במדינה יש השפעה מהותית על החוסן הלאומי, הן במישור הכלכלי במונחי יעילות, אפקטיביות ופריון והן במישור החברתי של מידת האמון שרוחש הציבור למערכת הממשלתית. עובדי השירות הציבורי הם הפנים של הממשלה והממסד מול האזרח וככל שהתפקוד והשירות שלהם משקף ערכים של מקצועיות, ערכיות, הוגנות ושוויוניות, הרי שיש לכך השפעה משמעותית על ערכים אלה גם במגזר האזרחי והעסקי.

במהלך הכנסת ה-20 עמד יו"ר סיעת "כולנו", ח"כ רועי פולקמן, בראש ועדה מיוחדת לבחינת הרפורמה בשירות המדינה ואשר מסקנותיה הוצגו לכנסת ביולי 2016 .מסקנות אלו צריכות להיות הבסיס לחיזוק שירות המדינה גם בשנים בקרובות.

עיקרון ראשון הוא עיקרון הדינמיות והגמישות הניהולית. עולם הניהול המודרני מחייב דינמיות וגמישות. שינויים אלה במאפייני התפקוד ובמבנה היחידות של המגזר הציבורי דורשים עצמאות גדולה יותר של משרדי הממשלה ותגובה מהירה יותר של נציבות שירות המדינה. כמו כן, נדרשת דינמיות במעבר של עובדים ומנהלים בין משרדים ממשלתיים ובין יחידות, ודינמיות של כניסה ויציאת עובדים בין המגזר השלישי, העסקי והציבורי. אלה מאפייניו של עולם התעסוקה בכלל, ושל תעסוקה במגזר הציבורי במאה ה-21.

עיקרון שני הוא הגברת רמת אמון הציבור במערכת הציבורית. עיקרון זה דורש הצבת מדדי שירות ברורים ועמידה בהם, דורש מקצועיות ואיכות של עובדי המדינה, דורש קצובת קדנציות ומניעת קיפאון הנוצר בשל מנהלים הנמצאים זמן רב מידי בתפקידם ודורש התייחסות אמיתית לסוגיות הייצוג ההולם בקרב עובדי המדינה בשילוב מיעוטים, חרדים, אנשים עם מוגבלויות, ייצוג הולם לנשים בתפקידי הניהול, פתיחת תפקידי מפתח למגוון רחב יותר של האוכלוסייה. אם נצליח להשיג עיקרון זה, נהפוך את המערכת הציבורית לנגישה יותר לציבור המגוון שאותו היא מייצגת, מבלי להתפשר על האיכות והמקצועיות.

אין להתעלם גם מהמתח הגובר בין המערכת הפוליטית המעוניינת לממש את המדיניות אשר לשמה נבחרה, לבין המערכת המקצועית שתפקידה, לצד מימוש מדיניות הדרג הנבחר, הוא לגלות אחריות כלפי החוק וכלפי אתיקה מקצועית הנגזרת בין היתר מהרציפות וההתמחות של הדרג המקצועי. אנו סבורים שדרג פוליטי המעוניין לקדם את מדיניותו ביעילות ואפקטיביות זקוק לעובדי מדינה מקצועיים ביותר ועצמאיים ולא לאומרי הן ומקורבים. לפיכך, יישום מדיניות הכוללת קצובת קדנציות לבעלי תפקידים בכירים ואצילת סמכויות למשרדי הממשלה תגביר את יכולת הדרג הפוליטי להוביל מדיניות, אך לצד זאת אין לאפשר פוליטיזציה של השירות הציבורי על חשבון עצמאות ומקצועיות

שלטון החוק ומלחמה בשחיתות

בקדנציה האחרונה היינו עדים להתקפות חסרות תקדים על המדינה מצד גורמים במערכת הפוליטית. מערכת המשפט, השירות הציבורי, המשטרה והצבא עמדו בעין הסערה ללא יכולת תגובה.

אף גוף, ובפרט גופים מדינתיים בעלי כוח רב, אינם נקיים מביקורת, אך מאידך, אין לנו צבא אחר, ולא משטרה אחרת. מפלגת "כולנו" שמרה במהלך הקדנציה מפני ההקצנה ובלמה הצעות חוק שפגעו ביכולת מוסדות המדינה לבצע את עבודתם.

השיח הפוליטי התמלא באמירות חריפות נגד בג"ץ, נגד נשיא המדינה ונגד הצבא, התבטאויות שהפכו להיות שכיחות באמצעי התקשורת, ברשתות החברתיות והגיעו עד לשיחות הסלון שלנו. הממלכתיות נרמסה ברגל גסה יום אחר יום, והשיח הקיצוני והמתלהם צבר תאוצה.

ביקורת היא לגיטימית אך דה-לגיטימציה למוסדות המדינה מהווה פגיעה קשה במשטר ומסכנת את החוסן הלאומי של מדינת ישראל. דווקא ממשלה לאומית ומפלגות ימין חייבות לדרוש את חיזוק הממלכתיות ושלטון החוק כדי להבטיח את היכולת לקדם מדיניות לאומית אפקטיבית.

כמפלגה לאומית אנו מבינים שדווקא התקפות על המשטרה הצבא ומערכת החוק מחלישות את היכולת לבסס את אחיזתנו בכל שטחי ארץ ישראל, פוגעות בחוסן הלאומי וביכולת להתמודד עם פשע מאורגן וטרור ואף ומחלישות את הלגיטימציה הבינלאומית לפעולות ישראל. לפיכך, דווקא חיזוק הממלכתיות והמוסדות הדמוקרטיים יחזקו את המשילות בישראל.

מפלגת "כולנו" תמשיך לעמוד בפרץ נגד אמירות והתבטאויות משולחות רסן מצד נבחרי ציבור כלפי מערכת אכיפת החוק, ובמקביל תפעל לטפל בצורה יסודית בבעיות העומק ובקלקולים הקיימים במערכות הללו.

מפלגת "כולנו" שואבת את יסודותיה מתורתו וערכיו של מנחם בגין ז"ל, אשר ראה את הסכנות שבעריצות שלטון כוחני וחסר מעצורים. לפיכך, הכרח הוא כי נבחרי הציבור יפוקחו על ידי מערכות בקרה ובראשן התקשורת ומערכת המשפט.

לצד זאת אין אנו מתעלמים מחוסר איזון שנוצר בין הרשות השופטת למחוקקת ונפעל לתקנו.

בשל העובדה כי מערכת המשפט היא חומת המגן על החלשים בחברה, מפלגת "כולנו" תדרוש מעורבות מרכזית בהובלת רפורמות בפעילות מערכת החוק והמשפט כדי שרפורמות אלו תיעשינה באופן מידתי ושקול, תוך שמירה על עצמאות מערכת המשפט והאיזונים הנכונים בין שלושת הרשויות - המבצעת, המחוקקת והשופטת.

מה עשינו?

 • מניעת חוקים פרסונלים כגון החוק הצרפתי
 • קידום חוק טוהר המידות בשלטון המקומי.
 • חוק הלאום - תמיכה במתווה ממלכתי ומאוזן.
 • בלימת חוק היועמ"שים בגרסה שמייצרת פוליטיזציה במינוי יועץ משפטי
 • חופש הביטוי - הקמת תאגיד השידור הציבורי ומניעת שליטה פוליטית בגוף השידור הציבורי

מה נעשה?

 • נמשיך לשמור על כבודם ומעמדם של מוסדות המדינה
 • נחזק את "שומרי הסף" בביצוע תפקידם.
 • נפעל לתיקון מערכת היחסים בין הרשות המחוקקת לרשות השופטת כולל חוק יסוד: החקיקה ועיגון חוקי היסוד, באופן שקול ומאוזן.
 • נדחוף לפעילות נחושה של מערכת החוק כנגד הפשע המאורגן ו"משפחות הפשע".
 • נמשיך להיאבק בשחיתות ובשלטון המקורבים והמקושרים.
 • ניאבק בקשרי ההון-שלטון ונפעל לצמצום תופעת ה"דלתות המסתובבות".
חזרה

מפלגת "כולנו" תפעל למען עידוד העלייה מרחבי תבל כצורך לאומי שלנו כעם.

מפלגת "כולנו" תוביל באחריות מוסרית, ערכית ויהודית את הממתינים לעלייה שאינם רואים אור בקצה המנהרה. עוד תפעל מפלגת "כולנו" לעידוד עלייה והיערכות לגל העלייה מצרפת, ולבניית תכנית לאומית לקליטת גל העלייה הצפוי בשל גל האנטישמיות באירופה.

העלייה מאתיופיה

מפלגת "כולנו" תפעל למען עלייתם של שארית יהודי אתיופיה הממתינים לעלייה שנים ארוכות בעוני ובתנאים מחפירים. בכלל זה ביצוע החלטת ממשלת ישראל מנובמבר 2015.

כ-000,8 יהודי אתיופיה, המוגדרים כעולים פוטנציאליים, ממתינים לעלייה בגונדר ובאדיס אבבה בתנאי פליטות.

לממשלת ישראל יש אחריות מוסרית, ערכית ויהודית לסיים את הטרגדיה הזו של קריעת משפחות בין שני עולמות. מפלגת "כולנו" תפעל במרץ למען קליטתם המיטבית של העולים, בכלל זה בצמצום פערים בחינוך, בתעסוקה ובדיור, בדגש על דיור ציבורי עבור הזכאים לכך.

דיור לצעירים יוצאי אתיופיה: מפלגת "כולנו" הובילה סיוע בהלוואה לזוגות צעירים יוצאי אתיופיה על סך 000,600 ₪ ללא ריבית למשך 10 שנים, ולאחר מכן בריבית מופחת בהשוואה לשוק. מפלגת "כולנו" תמשיך להוביל את התכנית במסגרת צמצום פערים חברתיים.

העלייה מצרפת

בעשר השנים האחרונות הגיעו כ-000,40 עולים חדשים מצרפת. העלייה מצרפת היא עלייה חשובה של יהודים עם ערכים ציוניים חזקים שבחרו את מדינת ישראל כמולדתם החדשה.

מפלגת "כולנו" מודעת לאתגרים ולקשיים שהאוכלוסייה הזו מתמודדת איתם, ובמיוחד שליטה מלאה ויעילה בשפה העברית, השתלבות מוצלחת בשוק העבודה, דיור והתמודדות עם מערכת חינוך שונה מזו שהכירה לפני העלייה.

מה עשינו ומה נעשה?

 • פעלנו רבות להכרת התארים המקצועיים: הישגנו פטור מלא ממבחנים לרופאים ששילמו את לימודיהם בצרפת, לרופאי שיניים, וטיפלנו בהכרתם של מספר מקצועות פארא-רפואיים.
 • נמשיך בסיוע בהשתלבות בשוק התעסוקה דרך שיתוף פעולה עם המגזר השלישי
 • נפעל להוספת שעות אולפן מקצועי ולהכשרת עולים למקצועות המתאימים להם.
 • נרחיב את תנאי הזכאות לפרויקטים של "מחיר למשתכן" כדי שמשפחות של עולים חדשים יוכלו להשיג דירה במחיר הולם.
 • נפעל לחזק את הליווי החינוכי הניתן לילדי העולים במערכת החינוך ובכלל זה: מינוי מגשרים בית ספריים, הגדלת שעות האולפן, חונכויות ותגבור לימודי. נחזק את תכניות החינוך הבלתי פורמלי לילדים העולים: מרכזי למידה, מועדונים וחוגים.
חזרה

חקלאות

ראשית הציונות, תקומת עם ישראל בארצו, הייתה מושתת על היכולת להחזיק שטחים נרחבים ובכך להטות את כף מאזניים בדיונים על חלוקת הארץ בין יושביה. היו אלו החקלאים אשר שרטטו את גבולות החלוקה בשנת 1936 ואחר כך בשנת 1947 ובהמשך הדרך בעיבוד שטחים חקלאיים, בכל שטח שמדינת ישראל הגיעה אליו. "במקום בו תחרוש המחרשה היהודית את התלם האחרון-שם יעבור גבולנו" )יוסף טרומפלדור(.

אחזקת אדמות המדינה הייתה ונותרה צורך חיוני הן מטעמי בטחון לאומי, הן מטעמי השמירה על עתודות הקרקע והן בשל קיומו של שטח חקלאי פעיל המהווה ריאה ירוקה.

בנוסף, אספקת תוצרת מזון טרייה ואיכותית היא צורך קיומי בישראל כמדינה במלחמה מזה 70 שנה. חיבור העם לארצו ולמולדתו הם מהות הציונות וכלי מרכזי לחינוך הדורות הבאים לזהות הייחודית של יהודים החיים על אדמתם ובארצם. ולבסוף, החקלאות בישראל מביאה בשורה לעולם כולו בהמצאות ופיתוחים פורצי דרך עבור אוכלוסיית העולם.

מה נעשה?

 • נעניק ערבות מדינה לחקלאות המהווה בטחון תזונתי בכדי לאפשר תכנון ארוך טווח ללא סכנת פשיטת רגל.
 • נסיר חסמים ונעניק כלים כשילוב תיירות כלכלית למשק המשפחתי בכדי שיוכל להתפרנס בכבוד.
 • נדרוש פעולה נחושה יותר של המשטרה ומג"ב כנגד הטרור החקלאי.
 • מפלגת "כולנו" תיזום בניה ואישור תוכנית לאומית לחיזוק החקלאות בקואליציה הקרובה על פי פרקים אפשריים אלו:
 • משק המים לחקלאות במחיר סביר לחקלאי וביכולת לתכנן רב שנתי.
 • הקמת רשות מחקר ופיתוח רשות חדשנות בחקלאות בראשות המדען הראשי.
 • תוכנית ליצירת "דור המשך" בחקלאות לרבות תוכניות חינוך.
 • הקמת שוק סיטונאי או פלטפורמת סחר להגברת כוח התחרות של החקלאי המקומי.
 • בניית ערבות מדינה לענפים חקלאים אשר מוגדרים בטחון תזונתי כדי לאפשר תכנון ארוך טווח לחקלאים אלו ומניעת סכנת פשיטת רגל.
 • קידום המשק המשפחתי, כולל הקלות בירוקרטיות משמעותיות ביכולת לשלב תיירות פנים עם חקלאות לטובת החקלאי ולטובת הציבור המתארח.
 • מאמץ לגבי חקיקת "חוק החקלאות" בדומה לארצות הברית ולאיחוד האירופי המעגן את היעדים הלאומיים של המדינה בחקלאות.
 • עובדים: צמצום היטלים ועלויות ומכסות על עובדים זרים מחד, והמשך עידוד עובדים ישראלים בדגש על עבודה מועדפת עם מענק שחרור כפול מהקיים היום. בנוסף, המשך תמיכה בתוכניות "מתנדבים לחקלאות" בדגש על חינוך לחיבור לאדמה של נוער ומשפחות.
 • עידוד צריכת תוצרת מקומית, בחינת מודלים רבים שיחזקו את הצריכה המקומית.
 • נמשיך לפתח את היצוא באמצעות עידוד ההשקעות, מתן אשראי והעלאת רמת הידע החקלאי, שתאפשר פתיחת שווקים נוספים לתוצרת הישראלית וערוץ חיוני לצד הייצור לשוק המקומי.
 • הואיל והחקלאות חיונית לכלכלת המדינה, לשמירה על אדמותיה ונופיה, ובהיותה חשופה לפגעי טבע, נמשיך לפעול לטובת זמינותו של ביטוח בפני נזקי טבע ואסונות טבע, כדי לשמור על קיום חקלאות יציבה ומבוססת.

ההתיישבות העובדת

המרחב הכפרי ובתוכו היישובים החקלאיים, המושבים, הקיבוצים והיישובים הקהילתיים, הם בעלי חשיבות לאומית חיונית למדינת ישראל ולמשילות שלה בשטח. ישנה שונות רבה בצרכים ובבעיות בין הישובים השונים. קיימים מושבים וקיבוצים שבהם עניין הפיתוח החקלאי והסדרתו מהווים מוקד תשומת הלב, ובקרב מושבים וקיבוצים רבים, החקלאות פינתה את מקומה לעיסוק בשימושים מסחריים ותעשייתיים המלווים בבעיות שונות בהסדרת הקרקעות והזכויות עליהן. במשך שנים רבות הוזנח הטיפול במושבים ובקיבוצים בישראל, ולאחרונה קיבלו מספר בעיות משמעותיות התייחסות על ידי מפלגת "כולנו".

מה נעשה?

 • כיום על פי מדיניות רמ"י לא ניתן להשכיר בית מגורים הקיים בחלקת המגורים לצד ג'. אנו פועלים לקדם מדיניות לפיה בעל נחלה שייכנס בגדרי החלטה 1553 וישלם את דמי הכניסה בסך %75.3 ,יוכל להשכיר את הבתים השני והשלישי הקיימים אצלו בנחלה לצד ג'. כך יינתן מענה גם להגדלת היצע יחידות הדיור להשכרה וגם תתבטל הוראה ארכאית זו.
 • עד לאחרונה הייתה תקפה החלטת רמ"י על תשלום דמי שימוש רטרואקטיביים עבור שימוש חורג עד 7 שנים. כדי לקדם כניסה של יותר בעלי נחלות להסדרי תשלום והסדרות של המבנים הקיימים בחלקות המגורים, קידמנו הסדר כי בעל הנחלה ישלם עבור ארבע שנים בלבד בהוראת שעה לתקופה של שנתיים. הוראת זו תעודד הסדרה מאסיבית של השימושים החורגים במושבים, ותאפשר כניסה רבה יותר של בעלי הנחלות להסדר של היוון חלקות המגורים בהתאם להחלטה 1553.
 • כיום הנחות אזורי עדיפות לפל"ח )פעילות לא חקלאית( בנחלה ניתנות רק על קייט כפרי. נפעל להחיל הנחות אזורי עדיפות לאומית גם על שימושי פל"ח אחרים וזאת כדי לאפשר הקמת עיסוקים חלופיים באזורים מרוחקים במושבים. באופן זה יהיה מקור להשלמת הכנסה לחקלאות או פעילות תומכת חקלאות וכן מענה תעסוקתי לתושבים באזורים הללו במקום לנסוע לעיר השוכנת במרחק רב. בעבר, רוב השימוש בפל"ח באזורי עדיפות לאומית היה לצורך הקמת 'צימרים' וכיום גם בשל קריסת הענף נוצר צורך לפנות לעיסוקים נוספים.
חזרה

מפלגת "כולנו" מאמינה בעקרונות הבסיסיים הבאים:

 • שמירה על ירושלים המאוחדת כבירת מדינת ישראל.
 • שמירה על גושי ההתיישבות הגדולים.
 • מניעה מאיראן להפוך למדינה בעלת יכולת גרעינית.
 • שמירה על היחסים האסטרטגיים עם ארה"ב.
 • מלחמה בטרור והגברת ההתרעה מול חמאס, חיזבאללה וארגוני הטרור.

מדינת ישראל נמצאת כיום במערכה בינלאומית סוערת. בימים אלה, יותר מתמיד, הולך ומתחזק הצורך שלנו, כישראלים, לקחת אחריות לגורלנו ולעתידנו, ולפעול בצורה מפוכחת ואמיצה. מפלגת "כולנו" תשאף להוביל מהלכים אסטרטגיים שיחזקו את ביטחונה של מדינת ישראל. מפלגת "כולנו" רואה עצמה כממשיכת דרכה של התנועה הציונית, לחיזוק ביטחונה של ישראל ובניינה של המדינה, תוך חיים משותפים עם עמי האזור.

עם זאת, מחזיקה מפלגת "כולנו" בתפיסת עולם מדינית מפורטת ביחס למדינות והשכנות המקיפות אותה, כפי שתובא להלן.

לבנון - לבנון היא מדינה ריבונית. בין מדינת ישראל למדינת לבנון לא מתקיים סכסוך ולא מתקיימות דרישות הדדיות כלשהן המצויות בבוררות בינלאומית העלולות להוביל לעימות צבאי. מאידך, מדינת לבנון מאפשרת לארגון הטרור השיעי "חיזבאללה" להמשיך להתבסס בשטחה ולייצר איום על מדינת ישראל. ישראל רואה במדינת לבנון אחראית בלעדית לכל המתרחש בחלקה, לרבות המשך התבססות והתעצמות ארגון "חיזבאללה". למדינת ישראל ברור שהתעצמות ארגון ה"חיזבאללה" נועד כדי לייצר איום שכל מטרתו לפגוע במדינת ישראל כחלק מתכנית איראנית באזור.

עמדת מפלגת "כולנו" היא שמדינת ישראל צריכה לפעול בכל הכלים המדיניים והבינלאומיים כדי לנסות ולעצור את המשך התעצמות ארגון "חיזבאללה", תוך שמירה על ההסכמים שנחתמו עם סיום מלחמת לבנון השנייה. בנוסף, להבהיר גם למדינת לבנון וגם למדינות החברות בארגון האומות המאוחדות, שמדינת ישראל, רואה במדינת לבנון, האחראית הבלעדית על כל המתרחש בשטחה הריבוני ולפיכך היא - ממשלת לבנון והעם הלבנוני, יישאו באחריות ובתוצאות של כל עימות שיתפתח בין ישראל ללבנון וארגון "חיזבאללה", ולפיכך מדינת ישראל דורשת שלבנון, באמצעות צבאה, תממש את הריבונות שלה על כל חלקי מדינת לבנון ותוציא את כלל הגורמים העלולים לגרור את מדינת לבנון לעימות נגד מדינת ישראל. פגיעה מכוונת באזרחים ובתשתיות בישראל על ידי טילים תענה בהרס תשתיות של המדינה התוקפת.

סוריה - למדינת ישראל ולסוריה יש גבול משותף מהחרמון, לאורך רמת הגולן ועד למשולש הגבולות בין ישראל ירדן וסוריה. מאז הסכמי הפסקת האש, לאחר מלחמת יום הכיפורים ועד תחילת מלחמת האזרחים, נשמר השקט בגבול למרות הסכסוך בין שתי המדינות. מאז תחילת מלחמת האזרחים בסוריה, היו מספר ניסיונות לערער את השקט ולנסות ולייצר "משוואה" חדשה שנועדה לערער את השקט בגבול רמת הגולן. מדיניות ישראל הייתה ברורה - עוקבים מקרוב אך לא מתערבים למעט סיוע הומניטרי לאזרחים סורים במקרים מיוחדים.

במהלך המלחמה, נעזר הנשיא הסורי בסיוע צבאי בעיקר מארגון "חיזבאללה", איראן ורוסיה מתוך כוונה להכריע את ארגון הטרור "דאעש". בחסות כניסת הכוחות לסייע, נכנסו כוחות מארגון "חיזבאללה" וכוחות צבא איראניים לסוריה, אך לצד הסיוע בלחימה נגד "דאעש" החלו ניסיונות לבנות ולבסס תשתית שתהווה איום חדש על מדינת ישראל מגבול ישראל - סוריה. מאז הוכרע ארגון "דאעש", אין יותר סיבה להישארות כוחות ארגון "חיזבאללה" וכוחות צבא איראניים על אדמת סוריה.

למדינת ישראל ברור שאיראן מנסה לנצל את בקשת הנשיא הסורי לסיוע צבאי, להעמקת אחיזתה על אדמת סוריה, לנסות להקים בה בסיסים צבאיים שיאפשרו המשך העברת נשק ותחמושת לסוריה וללבנון ובכך להגביר באופן משמעותי את האיום על ישראל.

מפלגת "כולנו" מתנגדת בכל תוקף להתבססות איראנית והימצאות כוחות צבא איראניים וכוחות מארגון "חיזבאללה" על אדמת סוריה. מפלגת "כולנו" רואה בכוחות צבא איראניים וארגון "חיזבאללה" איום, ולפיכך לא תסכים לשום פשרה בעניין הימצאות כוחות טרור או כוחות צבאיים איראניים/משמרות המהפכה על אדמת סוריה. מפלגת "כולנו" תתמוך בכל פעילות מדינית וצבאית למיגור ומניעת התבססות כוחות זרים בגבולות המדינה. פגיעה מכוונת באזרחים ובתשתיות בישראל על ידי טילים תיענה בהרס תשתיות של המדינה התוקפת.

ירדן - מדינת ישראל חתמה על הסכם שלום עם ירדן שממלא אינטרסים משותפים חשובים בין שתי המדינות. ישראל רואה בירדן מדינה חשובה באזור ושואפת להרחיב את שיתופי הפעולה איתה בתחומים רבים.

מפלגת "כולנו" מאמינה שככל שנצליח לקדם פרויקטים משותפים עם ירדן, כך יתבססו ויורחבו האינטרסים המשותפים ויחזקו את הברית בין שתי המדינות, ולפיכך תנסה לפעול ולהרחיב את הפרויקטים הכלכליים המשותפים בין שתי המדינות לצד העצמת שיתוף הפעולה עם ירדן, לאור החשש המשותף מהתעצמות איראן באזור.

מצרים - ישראל רואה במצרים את אחת המדינות החשובות באזור. הסכם השלום שנחתם עם מצרים עמד במבחנים רבים לאורך העשורים האחרונים ובעיקר מהווה אינטרס משותף בין שתי המדינות. למצרים תפקיד מרכזי בעולם הערבי הסוני המתון ומערכת היחסים התקינה בין שתי המדינות חשובה מאוד למדינת ישראל.

מפלגת "כולנו" רואה במצרים מדינה חשובה ותתמוך בכל הפעולות להעצמת שיתופי הפעולה ובניית פרויקטים משותפים שירחיבו את האינטרסים המשותפים בין שתי המדינות. העצמת שיתוף פעולה עם מצרים כשילוב זרועות למול ציר "חמאס"-"אחים מוסלמים"-"דעאש" בסיני ישרת את רעיון הרחבת האינטרסים המשותפים.

הרשות הפלסטינית )איו"ש( - בין הרשות הפלסטינית לבין ישראל מתקיים סכסוך ארוך שנים בנוגע לזכויות העם הפלסטיני. מפלגת "כולנו" מתנגדת להקמת מדינה פלסטינית בין הים לירדן.

מפלגת "כולנו" מעודדת שיתופי פעולה כלכליים שיאפשרו לעם הפלסטיני חיים ברווחה כלכלית טובה יותר. בנוגע להיקפי הסמכויות לניהול עצמי לפלסטינים, מפלגת "כולנו" משאירה את הנושא למו"מ מול מנהיגות העם הפלסטיני. שלום מול הפלסטינים צריך להתקדם תחת הנוסחה שלום תמורת שלום, תוך הכרה בזכותו ההיסטורית של עם ישראל למדינה יהודית בארץ ישראל.

"חמאס" - ארגון ה"חמאס" הוא ארגון טרור שהשתלט על רצועת עזה מידי הרשות הפלסטינית כשנתיים לאחר יציאת ישראל מהרצועה. החל משלב ההשתלטות ועד היום, במקום לנסות ולהפנות את התרומות שזרמו לרצועה ולהשקיע בפיתוחה ושגשוגה, החליט הארגון להכריז מלחמה על ישראל ומאז משקיע את כל משאביו בניסיון לפגוע במדינת ישראל. מדינת ישראל רואה ב"חמאס" האחראי לכל המתרחש ברצועת עזה. כיום, מדינת ישראל ממשיכה להעניק לתושבי עזה שירותים כגון העברת סחורות, חשמל ומוצרים נוספים ובתמורה סופגת ירי וניסיונות פיגוע.

מפלגת "כולנו" לא מוכנה להמשך המצב שבו "הפלסטינים נושכים את היד שמאכילה אותם". כדי לייצר מציאות חדשה, מפלגת "כולנו" תקדם את תכנית "קיר הברזל" להתנתקות מוחלטת מרצועת עזה במהלך חמש שנים. הרעיון המוביל לתכנית זו הוא לייצר לפלסטינים, באמצעות שותפות עם מדינות נוספות, אופק ובו עצמאות ואפשרות התפתחות כלכלית וחברתית שישפרו באופן ניכר את רמת החיים של תושבי הרצועה. בתקופה זו, מדינת ישראל תעודד את כניסתן של כמה שיותר מדינות שותפות לסייע לפלסטינים לבנות לעצמם עצמאות בכל התחומים התלויים כיום במדינת ישראל. עם סיום התכנית, תתאפשר עצמאות מוחלטת לרצועת עזה ושינוי בגישת ניהול הסכסוך. עם סיום הפרויקט מדינת ישראל תתייחס לגבול בינה לבין עזה כאילו עובר ביניהן קיר ברזל. על כל פגיעה או ניסיון פגיעה במדינת ישראל יגבה מחיר גבוה וברור מראש שכדאיותו תעמיד בספק את הרצון לפגוע. פגיעה מכוונת באזרחים ובתשתיות בישראל על ידי טילים תענה בהרס תשתיות של המדינה התוקפת.

התכנית תשרת מספר מטרות. הראשונה, ביטחון למדינת ישראל. כל פתרון שייבחן יבטיח ביטחון מוחלט ובלתי מתפשר למדינת ישראל לצד מילוי צרכיהם של תושבי הרצועה. השנייה, התכנית תייצר שינוי במשוואת התלות הקיימת כיום במדינת ישראל. השלישית, מתן אפשרות לפלסטינים לבנות את עצמם במקום לנסות ולהרוס למדינת ישראל. והרביעית, לפלסטינים יהיה מה להפסיד. הם ייקחו אחריות לגורלם ויקבעו את גורלם בעצמם.

חזרה

הציבור הישראלי הוא הנכס המשמעותי ביותר של מדינת ישראל. קיימות בו עוצמות ויכולות אדירות, ועל כן תפקידה של המדינה הוא לטפח ציבור זה ולהשקיע בפיתוח המיומנויות ואפשרויותיו התעסוקתיות. נעודד תעסוקה בקרב אוכלוסיות שנתקלות באתגרים בהשתלבות במעגל העבודה, תוך הקפדה על שכר ראוי, ובמקביל נפעל לעידוד משמעותי של העסקים הקטנים והבינוניים המהווים את מנוע הצמיחה המשמעותי לייצור מקומות תעסוקה בישראל.

למרות היותם של העסקים הקטנים מנוע צמיחה משמעותי ביותר במשק הישראלי - אין הלימה בין תרומתם של עסקים אלה למשק הישראלי ולמספרם ההולך וגדל, לתמיכה, לסיוע ולעידוד שהם מקבלים מהממשלה.

החסמים העיקריים העומדים כיום בפני עסק קטן ובינוני הם תחרות, לעיתים לא הוגנת מצד עסקים גדולים; היעדר נגישות לידע ועומס בירוקרטי בהקמת עסק וניהולו השוטף; חסמי אשראי בנקאי לעסקים; היעדר "רשת ביטחון" לעצמאים; מדיניות תשלום דחוי של גופי ממשל לספקים; וחסמי השתתפות ברכש הממשלתי.

מצב זה יוצר תסכול בקרב יזמים ובעלי עסקים קטנים והשפעתו על הכלכלה מדאיגה בכך שפגיעה מתמשכת במגזר זה הינה בעלת השלכות על שיעור הצמיחה במשק, שיעור המועסקים במשק, יוקר המחייה ועל כמות העסקים הקטנים שפושטים רגל או נסגרים ב"שוטף" בשל חובות ומצוקת אשראי.

מה עשינו?

בקדנציה האחרונה עמדנו בראש שדולת העסקים הקטנים בכנסת ובראש ועדת המשנה לעסקים קטנים ובינוניים וקידמנו עשרות יוזמות וחוקים והיד עוד נטויה.

 • בתחום האשראי והפיננסים - הורדנו את החסמים לקבלת אשראי בנקאי ולהוזלת עלויות מימון אשראי. הורדנו את עלויות הסליקה. הורדנו את עלות העמלה הצולבת.
 • עשינו רפורמה ברישוי עסקים שהביאה להפחת דרמטית של הבירוקרטיה המגבילה את צמיחת העסקים.
 • חוקקנו את חוק פנסיה לעצמאים.
 • תיקנו את חוק חופשת לידה לעצמאיות - תיקון אופן חישוב דמי הלידה לעצמאית, על מנת להשוות זכויותיה לעובדת שכירה.
 • העברנו את חוק מוסר תשלומים )"שוטף+30 )"עבור עסקים העובדים מול המדינה והשלטון המקומי או מול חברות ממשלתיות.
 • ביטלנו אגרות השתתפות במכרזים ממשלתיים והפחתנו עלויות השתתפות במכרזים ברשויות המקומיות.
 • עשינו רפורמה במכון התקנים וצמצמנו חסמי ייבוא מקביל.
 • הענקנו פיצוי מידי לנפגעי טרור העפיפונים.

מה נעשה?

מס הכנסה ומע"מ:

 • הרחבת מחזור העסקאות של עוסק פטור ל-150 אלף.
 • הרחבת הגדרת עוסק פטור למקצועות חופשיים נוספים - עד היום ישנה רשימה סגורה שנקבעה לפני עשרות שנים של מקצועות שיכולים להיכנס להגדרת עוסק פטור. נרחיב הגדרה זו ונעדכן אותה למקצועות חופשיים נוספים.
 • הכרה בפחת מואץ לעסקים קטנים - המהלך יאפשר הטמעה של מיכון וציוד מתקדמים בעסקים קטנים ובינוניים, זאת תוך הכרה מצד רשויות המס בפחת שלו בתוך פרקי זמן קצרים ותוך צמצום מספר תשלומי המס מצד העסק. המהלך יקל על העסק הקטן ויאפשר לשפר את הפריון בעסקים הקטנים והבינוניים בישראל.
 • חוק מע"מ על בסיס מזומן לעסקים קטנים - יאפשר לכל העסקים הקטנים להגיש חשבון עסקה )דרישת תשלום( על בסיס מזומן, ולהעביר את תשלומי המע"מ למדינה רק במועד קבלת התמורה מהלקוחות, ולא במועד ביצוע העסקה. במצב החוקי הקיים, רק חלק מנותני השירותים מורשים לעשות זאת.
 • נבחן האפשרות לקיזוז הפסדים לאחור - יישור קו עם מדינות דוגמת ארה"ב, גרמניה, הולנד, אנגליה וקנדה, בהן ניתן לקזז הפסדים משנת המס אל מול רווחים משנים קודמות. המדינה אמנם תאבד עשרות מיליוני ₪ הכנסות בשנה, אך תסייע לחילוץ ממשבר של אלפי עסקים קטנים ובינוניים, ואפילו עסקים גדולים, שנקלעו למשבר לאחר שנים מוצלחות.
 • נפעל להגדלת ההכרה בתשלומי ביטוח לאומי ו/או הכרה במס בריאות - הגדלת ההכרה בהוצאות שמוציא עצמאי עבור תשלומי ביטוח לאומי מ-%52 ל-%66 ו/או הכרה בהוצאות תשלומי מס בריאות.
 • התאמות בצו הארנונה - נפעל להסדרת תשלום הארנונה ברשויות המקומיות בכל רחבי הארץ לענף המספרות ועיצוב שיער והקוסמטיקה לפי תעריף בצו הארנונה של בעלי מלאכה ולא מסחר - חסכון של %50 בעלויות הארנונה.
 • זכויות יוצרים באירועים - נפעל להסדיר את תשלום זכויות היוצרים בענף המסעדות, אולמות אירועים, מספרות, מכוני יופי וקוסמטיקה לגורם אחד ועל פי קריטריונים של גודל עסק ומספר עובדים, באורח ברור ושקוף, שיביא למניעת תשלום מיותר מצד בעלי העסקים.
 • זכויות יוצרים באירועים - נפעל להסדיר את תשלום זכויות היוצרים בענף המסעדות, אולמות אירועים, מספרות, מכוני יופי וקוסמטיקה לגורם אחד ועל פי קריטריונים של גודל עסק ומספר עובדים, באורח ברור ושקוף, שיביא למניעת תשלום מיותר מצד בעלי העסקים.
 • הכרה בהוצאות אש"ל של "משרד בבית הקפה" - לאור השינויים המהירים בשוק העבודה ומכיוון שנכון להיום עצמאים ועצמאיות רבים מקיימים פגישות עבודה רבות בבתי קפה, ואף עובדים בהם מהבוקר עד הלילה, נפעל להחזיר את ההכרה בהוצאות בתחום זה, בדומה לעבר, במסגרת תיקון תקנות מס הכנסה. על מנת למנוע ניצול לרעה, יוכר היקף מצומצם של ההוצאות.
 • נשנה את ההכרה בהוצאות רכב מייצרות-הכנסה לבסיס שימוש-אמת - נכון להיום בעלי רכבים המשתמשים ברכבם לצורך עבודה, זכאים להטבה בניכוי הוצאות רכב בגובה של %45 מההוצאות )ביטוח, דלק, טיפולים, חניה ועוד(. זהו שיעור סביר לעצמאיים שעושים שימוש מעורב ברכב, אך הוא פוגע בעצמאיים שמחזיקים רכב עבודה מובהק - שרברבים, קבלני שיפוצים, גננים, טכנאים ועוד. מוצע להוסיף לרשימת ההוצאות המוכרות לצורך ניכוי במס %90 מהוצאות החזקת רכב שהוצאו בייצור הכנסה לגבי רכב של בעלי מקצועות מובהקים )מתקיני מזגנים, כדוגמה(, של רכבים עם נתוני נסועה כפולים בשיעור של %250 מממוצע הנסועה של בעלי רכב פרטי בישראל, ושל מי שיכול להוכיח, על בסיס אמצעים טכנולוגיים, היקף נסועה גבוה מ-%45 לפעילות עסקית-ישירה.

ביטוח לאומי

 • פיצוי דמי מחלה בגין מחלה קשה- עובד עצמאי שעקב אירוע רפואי קשה ו/או מחלה קשה )התקף לב, אירוע מוחי,השתלת איברים וכו׳( אינו מסוגל לעבוד,ישולמו לו דמי מחלה לפרק זמן של 90 יום רצופים, החל ביום שלאחר יום הפסקת העבודה וזאת על פי פרק ו׳ לחוק הביטוח הלאומי.
 • נבחן אפשרות לריווח מדרגות הביטוח הלאומי - העלאת מדרגת הביטוח הלאומי הראשונה עבור עובדים עצמאים מ-%60 מהשכר הממוצע במשק ל-%80 מהשכר הממוצע במשק.
 • ביטחון פנסיוני לעצמאים - במסגרת השוואת התנאים בין ציבור העצמאים לשכירים נפעל להגדלת שיעור ההכרה בהוצאות העצמאים להפרשות פנסיוניות על פי האחוזים הקיימים אצל ציבור העובדים השכירים.
 • דמי לידה לעצמאיות - מתן זכות לעבודה חלקית - חוק הביטוח הלאומי אוסר על נשים לעבוד בזמן חופשת הלידה. כ-%10 מהנשים העובדות הן עצמאיות אשר אינן יכולות לעמוד באיסור הגורף נוכח החובה שלהן לדאוג לפעולות שוטפות הכרוכות בניהול עסק כמו תשלום משכורות, תשלום שכר דירה ושמירה על שרידות העסק בסביבה תחרותית. במטרה לסייע לנשים עצמאיות, נפעל לאפשר לנשים אלו לעבוד על תקורה ניהולית ותחזוקת העסק, במשך כ-40 שעות חודשיות )פחות מרבע משרה מלאה(, ובכך נעודד יציאת נשים לשוק העבודה העצמאי ללא חשש לגורל העסק במידה וייכנסו להיריון ולאפשר להן לקיים ולשמר את עסקן גם במהלך חופשת הלידה, וזאת מבלי שתפגענה זכאותן לדמי לידה.
 • קצבת זקנה - הרחבת היקף שכר העבודה שלא פוגע בגובה קצבה - מעל רבע מהעצמאים עובדים גם מעבר לגיל הפרישה, יותר מכפל השכירים שממשיכים לעבוד לאחר הפרישה לגמלאות. בנוסף, לעצמאים רבים בגילאי פרישה אין הסדר פנסיוני. אך בעוד הפנסיה לא נחשבת לשכר עבודה, ומתאפשר לשכירים להתקיים על הפנסיה ולקבל קצבת זקנה בגובה מלא, עצמאים אינם זכאים לקבל קצבת זקנה מלאה לפני גיל 70 ,אם שכרם החודשי, ברוטו, גבוה מ-856,5 .₪ אי לכך, נפעל לשינוי מבחן ההכנסה, כך שגובה השכר החודשי המזכה בקצבת זקנה מלאה, לעצמאי בעל ותק שאינו בעל פנסיה, יהיה כגובה השכר החציוני.
 • גמלת אבל - נפעל להענקת גמלת אבל לעובד עצמאי המקיים מנהגי אבלות על קרוב משפחה מדרגה ראשונה. המתווה המוצע הוא תשלום על בסיס הוספת נקודת זיכוי חד פעמית, או תשלום מהביטוח הלאומי - וזאת באורח אוטומטי, על בסיס רישומי הביטוח הלאומי או מס הכנסה של קרובי משפחה אבלים מדרגה ראשונה, שהם עצמאים בלבד.

ייצור מקומות תעסוקה על-ידי עידוד צמיחת עסקים קטנים ובינוניים

תרומת העסקים הקטנים והבינוניים לתוצר הלאומי הגולמי עומדת על כ-%50 .על פי נתוני משרד הכלכלה, עסקים קטנים ובינוניים מעסיקים כ-%60 מכלל המועסקים בישראל. כחצי מיליון עסקים אלה מניעים את הכלכלה וגלום בהם פוטנציאל כלכלי גבוה הן לצמיחה והן לייצור מקומות תעסוקה.

לעומתם, קיימים בישראל גופים ריכוזיים מועטים השולטים יחד על עסקים קטנים רבים. בסקר שערך משרד הכלכלה נמצא כי החסם העיקרי להצלחה, לתחושתם של בעלי עסקים קטנים ובינוניים, הוא תחרות לא הוגנת מצד עסקים גדולים. על פי נתוני משרד הכלכלה כרבע מהעסקים הקטנים בישראל שוקלים סגירה של העסק.

נמשיך במגמת צמצום הריכוזיות העסקית על ידי עידוד התחרותיות במשק כדי לאפשר, בין היתר, לעסקים קטנים ובינוניים לצמוח ולייצר מקומות תעסוקה נוספים.

ממשלת ישראל היא הקניין הגדול ביותר במשק ולרכישותיה השפעה קריטית על חייהם של עסקים קטנים ובינוניים. למרות זאת עסקים קטנים ובינוניים נמנעים מלהתמודד במכרזים ממשלתיים בגלל ריבוי חסמים. ביניהם: חוסר מודעות מספקת לקיום מכרזים, חוסר ידע בהגשת הצעות למכרז, הדרישה לערבות מכרז וביצוע, תנאי אשראי של המדינה, דרישה למגוון רחב של מוצרים ושירותים, ועלויות גישה גבוהות בהכנת מסמכי המכרז.

 • נרחיב משמעותית את ערבויות המדינה למימון ולהשתתפות בהשקעות להקמה והרחבת עסקים, ומפעלים מעודדי תעסוקה למגזרי אוכלוסייה שונים.
 • נגדיל את ערבויות המדינה לייצואנים כדי לסייע בהגדלת הייצוא של ישראל תוך פישוט התהליך.
 • נפחית ונקל בתנאי הסף למכרזי רכש ממשלתיים כדי להעניק סיכוי שווה לעסקים קטנים ובינוניים בהתמודדות.
 • נפעל להרחבת היקף מכרזי הרכש הממשלתיים בהם יכולים להשתתף עסקים קטנים ובינוניים, ונקבע כיעד כי כ-%20 ממכרזי המדינה יכוונו לעסקים קטנים.

ניישם תכנית כוללת לצמצום הביורוקרטיה כדי להקל על צמיחת עסקים המדדים לעשיית עסקים בישראל נמצאים במקום נמוך מאד בהשוואה עולמית. נפעל לטיפול מידי בקיצור הזמנים למדדים הבאים: תשלום מסי חברות, אכיפת חוזים ומשך הליכים משפטיים, אפקטיביות המסגרת החוקית בנטילת אשראי, הוצאת רישיון בניה, הוצאת רישוי מקרקעין. במקביל נפעל לשיפור אפקטיביות הרגולציה.

לצורך כך, נעביר את חוק העסקים הקטנים -FIRST SMALL THINK ,שמעגן את סמכויות הסוכנות לעסקים קטנים. על אף שמדינת ישראל משקיעה משאבים בקידום עסקים קטנים ובינוניים, הטיפול אינו ניתן על בסיס מדיניות מוגדרת, קוהרנטית, ארוכת טווח, או מתואמת בין כל הגופים העוסקים בתחום. הסיבה העיקרית לכך הינה כי התחום איננו מרוכז בידי גוף אחד בעל היכרות עם מגזר זה, אשר באמתחתו סמכויות בכלל ההיבטים הנוגעים לטיפול במגזר זה ואשר מופקד באופן רשמי על גיבוש ומימוש המדיניות.

ניצור ממשק אחד )Contact Of Point One )להנגשת ידע עסקי וליווי העסק. על פי דיווח משרד הכלכלה, החסם השני המשמעותי ביותר בפני בעלי עסקים קטנים ובינוניים הוא עומס ביורוקרטיה. דוגמה המוכרת לכל עוסק חדש היא הצורך בהגעה למשרדי מע"מ ומס הכנסה הממוקמים לעיתים בערים שונות, לצורך פתיחת העסק. תהליך זה ניתן להעברה לביצוע במקום אחד, ואף באינטרנט.

נסייע ישירות לעסקים ועצמאיים

 • Oנגביר את הסיוע לעסקים במסגרת חממות לעסקים בדגש על התמודדות עם הליכים וביורוקרטיה ממשלתית, ייעוץ בהיבטי שיווק העסק ותוצרתו, ההתמודדות במכרזים ממשלתיים, והנגשת הידע לאפשרויות התרחבות העסק בעידוד ממשלתי.
 • נייעל את מנגנון הפיצוי המהיר לשעת חירום )מלחמה, מבצע צבאי, נזקי טבע( שיבטיח פיצוי ברור וידוע מראש לבעלי עסקים קטנים ובינוניים.
 • נסייע למשרתי מילואים בעלי עסקים קטנים ובינוניים ששירתו במהלך תקופות חירום ועסקיהם נפגעו כתוצאה מהיעדרותם. נפעל במסגרת זו להאיץ את קבלת הסיוע הכספי ולהגדילו מעבר לסיוע הניתן כיום במקרים דומים.
 • נוזיל את עלויות האנרגיה למפעלים על-ידי האצת חיבורם לתשתית הגז הטבעי. נפתור את התהליך הביורוקרטי לחיבור המפעלים על-ידי הסרת החסמים המעכבים את תכנון וביצוע הנחת תשתית חלוקת הגז הטבעי.

מסעדנים

במפלגת "כולנו" ראינו לנגד עינינו את מצבן של המסעדות ומצוקתן הרבה בשנים האחרונות בשל ההחלטה להגדיל את המס על העובדים הזרים ובשל בעיות בירוקרטיות רבות, ולכן פעלנו לא הרף על מנת לקדם ולסייע לעסקים אלו. במהלך הכנסת ה-20 קידמנו את הרפורמה החשובה של רישוי העסקים ובמקביל פעלנו בוועדת הכספים ומול רשות המיסים על מנת לבטל את הריביות שנצברו על השומות, פריסה לתשלומים של החובות הקיימים של המסעדנים ועוד.

במסגרת פעילות המפלגה עברו חוקים ייחודים עבור עסקים קטנים ובינוניים, הוקמה שדולה ייחודית ואף והתקבלו מספר החלטות מרכזיות לשיפור מצבן.

מה עשינו?

 • הרפורמה ברישוי עסקים מאפשרת לעסקים אלו הקלות רבות וקיצור בירוקרטיה בהוצאת רישיון עסק.
  • הארכת משך תוקף הרישיונות: פאבים - 5 שנים; אולמות - 10 שנים; מספרות וקוסמטיקה - 10 שנים; בתי קפה ומסעדות - 10 שנים.
  • קביעה ופרסום של מפרטים אחידים לדרישות מסוגי עסקים שונים.
  • לראשונה - מסלול תצהיר והעברת מסה של עסקים למסלול רישוי זה.
  • הסוף לטרטור- הקמת shop stop one לרישוי עסקים - מרכזי שירות ברשויות המקומיות הגדולות שישבו בהם אחת לחודש נציגים של כל הגופים המרשים בזמן אחד!
  • הקמת ועדה מייעצת - ועדת ממשלתית שתבחן את ההשפעות של הדרישות במפרטים כדי למנוע הכבדה כלכלית ומשקית.
  • נגישות - מעבר מסה קריטית של עסקים לנגישות בתצהיר.
 • אפשרנו בחקיקה פרטית לרשות המקומית להמשיך לתת רישיון לעסקים קטנים שקיבלו פטור משימוש חורג.
 • צמצמנו את מקדם התפוסה בברים, במשך שנים המקדם היה מטר לאדם, הוראה שעסקים כלל לא יכלו לעמוד בה ולכן קיבלו קנסות רבים. יחד עם המשרד לביטחון פנים הורדנו את מקדם התפוסה ל-75.0 מטר לאדם ובכך הקלנו על עסקים אלו.

מה נעשה?

 • נפעל להפחתת היטל עובדים זרים
 • חוק הפיקדון עובדים זרים - הפחתת שיעורי ההפרשה של המעסיק ל-%5.12 ושל העובד - %5.16
 • פסיקת הטיפים - תוקם ועדה מקצועית שתכלול את נציגות המלצרים, המעסיקים ומשרדי הממשלה הרלוונטיים, הועדה תדון בפתרון אבסולוטי לנושא הטיפים בכללם ההיבטים המיסויים, תוקפא גביית המע"מ על טיפים עד למסקנות הועדה.
 • הגדלת מכסות של עובדים זרים ייעודים לתעשיית המסעדות.
 • שווי ארוחות - ארוחת העובד אינה דומה ולו במעט לארוחה של אורח המסעדה. קיימות גישות שונות ואי אחידות בין רשויות המס השונות, כמו גם בין פקידי השומה ותחנות המע"מ. מצב זה יוצר קושי ואי וודאות ממשי אצל העסקים בדבר השווי שיש לזקוף לעובד ולכן יש להסדירו כראוי.
חזרה

פנסיה היא רשת הביטחון התקציבית של כולנו ביציאה לגמלאות. בשנים האחרונות טיפלנו לעומק בגורמים לספקות ולחששות באשר לעתידם הפנסיוני של אזרחים רבים. הורדנו בשוק הפנסיה את עלות דמי הניהול הגבוהים באמצעות קרנות ברירת מחדל ובכך חסכנו את העלות העקיפה של הקרנות ומכשירי ההשקעה השונים, אשר מתגלגלת על כלל החוסכים במסגרת תיק ההשקעות. נמשיך לטפל בריכוזיות בשווקי הפנסיה והביטוח ובניגודי העניינים המובנים היוצרים עיוותים ומשיתים עלויות עודפות על המבוטחים, בכדי להבטיח שכולנו נוכל להזדקן בכבוד.

מה עשינו?

 • הקמנו את קרנות ברירת המחדל בהן נגבים דמי ניהול מינימאליים והן פתוחות להצטרפות כל עובד וחוסכות עשרות עד מאות אלפי שקלים לחסכון הפנסיוני.
 • הוזלת עמלות הניהול - הקטנו את דמי הניהול הגבוהים יותר שמשלמים החוסכים המוחלשים יותר. זאת על ידי חיוב הגופים המוסדיים להקים מסלולי השקעה פסיביים )עוקבי-מדדים של מניות ואג"ח( במגוון מסלולים בדמי ניהול נמוכים, שיהוו ברירת מחדל לחוסכים.
 • צמצמנו את ניגוד העניינים של סוכנים פנסיונים, בהיותם גם משווקים וגם יועצים.
 • ניתקנו את הקשר הכפוי של העובד עם "מנהל ההסדרים" שנבחר על ידי המעביד, דבר שיתרום להגברת התחרות בשוק.
 • הוזלת ביטוחי הבריאות הפרטיים.

מה נעשה?

נמשיך לתקן עיוותים צרכניים ואחרים בשוק הפנסיה והביטוח:

 • נחוקק את חוק בוררות חובה בביטוח - במקום שחברות הביטוח יגררו את המבוטחים לבתי משפט ויתישו אותם בדיונים אינסופיים, מבוטח שלא קיבל את המגיע לו מחברת הביטוח יוכל לפנות למוסד בוררות בחסות המדינה, שבו יתבררו חילוקי הדעות על- בסיס מסמכים, בלי צורך בעו"ד, בהליך מהיר ויעיל.
 • נקבע עמלת הפצה אחידה
 • נעגן את עצמאות ועדות ההשקעה, תוך קביעת סף מקצועי - כיום ועדות ההשקעה של הגופים המוסדיים שמנהלים את כספי הפנסיות שלנו, כוללות אנשים שאינם מקצועיים, אלא משרתים את בעלי השליטה במוסדיים.
 • נחייב פרסום הצבעת הדח"צים בעסקאות בעלי עניין - כיום הגופים המוסדיים אינם מקיימים פיקוח על התנהלות החברות בהן מושקע הכסף. כתוצאה מכך עסקאות בעלי עניין, בהן בעלי השליטה פוגעים במשקיעים, הן עניין שבשגרה.
 • נעגן את עצמאות הדח"צים כך שימונו על ידי הציבור - כיום הדירקטורים הציבוריים בחברות הציבוריות ממונים כיום על ידי בעלי השליטה, ולכן אינם גורם בקרה אפקטיבי.
חזרה

אנו מאמינים כי לכל אזרח בישראל יש את הזכות לתחבורה ציבורית הולמת, בין אם הוא חי במרכז הארץ ובין אם הוא חי בצפונה או בדרומה של ישראל. זמינות קווים, סנכרון בין אמצעי תחבורה שונים, מידע ושקיפות הם אבן יסוד בשירות התחבורה לאזרח עליו מפקחת מדינת ישראל. נפעל על פי עקרונות שביסודן תחבורה ציבורית המאפשרת לאדם העובד שירות תחבורה ציבורי ראוי ויעיל, ונמקד את הפעילות באזורי הפריפריה הנמצאים כיום בחיסרון משמעותי מבחינה זו.

מה עשינו?

 • בכנסת האחרונה השקענו השקעת שיא של 8.7 מיליארד ₪ בשנת 2019 בתשתיות תחבורה ציבורית.
 • הורדנו את מחירי התחבורה הציבורית ב-%14.
 • הורדנו את מחיר הנסיעה במנהרות הכרמל.
 • הוזלנו את ביטוח החובה לרכב.

מה נעשה?

 • הקמת קבינט תחבורה - עד היום טופל נושא התחבורה הציבורית בעיקר על ידי משרד התחבורה. עם זאת פתרון בעיית הפקקים דורש "שילוב זרועות" של משרדי הממשלה השונים, בעיקר אוצר ותחבורה, מינהל התכנון והרשויות המקומיות. כדי ליצור פתרון לבעיית הפקקים, יש צורך בראייה רוחבית, אך למשל נושא "ניהול הביקושים" בתחבורה הוזנח ולא טופל כלל בשנים האחרונות על ידי משרד התחבורה, אף שהוא צפוי להביא להקלה מהירה.
 • תכנית אסטרטגית לאוטובוסים - מערכת אוטובוסים בעלת אמינות גבוהה, זמן המתנה קצר בתחנה ואוטובוסים שאינם עומדים בפקק, היא מערכת תחבורה ציבורית שהציבור ירצה לנסוע בה. כדי להפוך את מערכת האוטובוסים למהירה, יעילה ונוחה יש להגדיל משמעותית ולתכנן מחדש את קווי האוטובוס בראייה אזורית ותוך תוספת תשתיות שיאפשרו את פעילות מערכת האוטובוסים והסעת ההמונים.
 • רשויות תחבורה מטרופוליניות - בכל מקום בעולם, בו יש תחבורה ציבורית מתקדמת פועלת רשות תחבורה מטרופולינית. מדובר ברשות שהיא שיתוף פעולה של כלל הערים באזור בו היא פועלת, מתכננת ומתפעלת את התחבורה הציבורית. הרשויות המקומיות "קרובות לשטח" ומכירות את הצרכים של התושבים שלהן, ולכן יכולות לספק שירותי תחבורה המתאימים יותר לתושבים. כל הוועדות המקצועיות שבחנו את הנושא עד היום, מאז שנת 1996 ,כולל ועדת סדן בשנת 2007 ,כבר המליצו על הקמת רשויות מטרופוליניות בגלל היעילות הגבוהה שרשויות כאלו יוצרות.
 • נעודד את הרשויות המטרופוליניות לייצר קווי תחבורה מהירים וישירים בין מרכזי התעסוקה והערים, לבין תחנות הרכבת, בתדירות גבוהה ובהתאמה ללוח הרכבות - כולל התחשבות באיחורים אפשריים.
 • נפעל לשינוי חוזי התחבורה הציבורית, כך שיגדילו את תמריצי החברות לספק שירות איכותי ונעים שעומד בלוחות הזמנים.
 • נקדם פתרונות תחבורה חכמה, דוגמת קווי תחבורה ציבורית דינמיים, המבוססים על ביקושי "זמן אמת" וניתוח צרכים על בסיס Data-Big.
 • תקצוב והקמת תשתית הרכבות - החזרת האמינות לרכבת ישראל - רכבת ישראל הייתה כלי התחבורה הציבורית האמין והנוח ביותר ולכן אחוזי השימוש בו עלו מאוד בשנים האחרונות. החלטת ממשלה לתקצוב מיידי של תכנית המטרו - השאיפה להקמת המטרו באזור גוש דן ב-2030 לא תתממש אלא אם תכנית המטרו תתוקצב באופן מיידי. יש לקבל החלטה על תקצוב כדי שההכנות לשלב הביצוע יחלו במקביל לדיוני התכנון בות"ל. בנוסף יש לתקצב את הפרויקטים המאושרים ברכבות הקלות.
 • "חוק המטרו" - נפעל לחקיקה המאפשרת פיתוח תשתיות תחבורה אסטרטגיות בנתיב מהיר, בדומה ל"חוק כביש 6 ,"שאפשר את סלילתו בקצב מהיר - ולמעשה הציל את ישראל ממצב תחבורתי גרוע עשרת מונים מהמצב הקיים היום.
 • רכבות מהירות )מעל 350 קמ"ש( - נבחן לעומק את המשמעות של חיבור הדרום והצפון למרכז בקו רכבת "נסיעה עד שעה" בדגש על שדה תעופה רמון שבתמנע, אשר חיבורו ברכבת מהירה ימנע צורך להקים שדה תעופה נוסף בלב ישראל הצפופה ממילא.

בטיחות בדרכים

תאונות הדרכים גובות מחיר דמים קשה בישראל העולה על כל מלחמות ישראל גם יחד. לתאונות עלות כלכלית כבדה המושתת על המשק הישראלי ומגיעה לכ-15 מיליארד ₪ בשנה.

מפלגת "כולנו" תוביל תכנית לאומית ורב-שנתית למאבק בתאונות הדרכים, אשר תביא להפחתה משמעותית במספר התאונות, בהרוגים ובפצועים קשה. התכנית תיושם תוך קביעת יעדים ומדדים, אשר עמידה בהם תציב את ישראל בשורה אחת עם המדינות המתקדמות בתחום הבטיחות בדרכים.

מפלגת "כולנו" תפעל לתגבור האכיפה בכבישי ישראל, בדגש על שימוש באמצעים טכנולוגיים חדישים, תוך חיזוק אגף התנועה במאות ניידות ושוטרים.

מפלגת "כולנו" תפעל להגדלת התקציב לטיפול בתשתיות בטיחות בדגש על הקצאת משאבים ראויים להסדרת מוקדי סיכון בכבישי ישראל.

מפלגת "כולנו" תקדם את פעילות החינוך לבטיחות בדרכים, החל מגיל גן ועד בגרות, לכל המגזרים בחברה הישראלית, בדגש על חוסר הסבלנות המאפיינת את מערכות היחסים בין אנשים בחברה הישראלית, שמהווה גורם מרכזי לתאונות דרכים בישראל.

מפלגת "כולנו" תפעל מתוך אמונה והכרה כי לכל אזרח בישראל הזכות לחיים בטוחים והגנה גם בדרכים, וכי המאבק בתאונות הדרכים מהווה אינטרס לאומי חברתי וכלכלי הנמצא בראש סדר העדיפות הלאומי.

חזרה

מפלגת "כולנו" יודעת שהמאבק ביוקר המחיה מחייב כוח פוליטי משמעותי שיביא להעלאת המאבק ביוקר המחיה לראש סדר העדיפויות ויוביל לפירוק מונופולים וחסמים. כוח פוליטי משמעותי מעין זה גורם בעצמו לאפקט מצנן בקרב גורמים בעלי אינטרסים אשר מנסים ללא הפסקה ב"שיטת מצליח" לנפח את רווחיהם על חשבון כלל הציבור. בכנסת ה-20 כל ניסיון מעין זה נענה בתגובה מידית של מפלגת "כולנו" ונגדע בעודו באיבו.

את תפקידנו כשומרי הסף מפני ניסיונות בעלי אינטרסים להשתלט על שווקים ולהעלות מחירים נמשיך למלא גם בכנסת הבאה.

לצד התגובה, ננקטות פעולות יזומות ורפורמות מבניות שאותן מפלגת "כולנו" תמשיך להוביל במאבק ביוקר המחיה, בעיקר בתחומי הדיור, הבנקאות והמזון.

יוקר המזון הפך בשנים האחרונות לאבן רחיים על צווארן של משפחות רבות בישראל ובעיקר על אלה של האוכלוסיות המוחלשות. השוק הישראלי מאופיין במחירים גבוהים, ריכוזיות גבוהה של יצרנים, ריכוזיות גבוהה של קמעונאים )רשתות שיווק(, חוסר תחרות, השפעה של קבוצות לחץ וחסמים ממשלתיים ליבוא. שוק המזון נשלט בידי מספר קטן של יצרנים, יבואנים בלעדיים, קמעונאים וקבוצות המאוגדות סביב אינטרסים להמשך שליטה בשוק במחירים גבוהים לצרכן. יוקר המזון הפך בשנים האחרונות לאבן רחיים על צווארן של משפחות רבות בישראל ובעיקר על אלה של האוכלוסיות המוחלשות. השוק הישראלי מאופיין במחירים גבוהים, ריכוזיות גבוהה של יצרנים, ריכוזיות גבוהה של קמעונאים )רשתות שיווק(, חוסר תחרות, השפעה של קבוצות לחץ וחסמים ממשלתיים ליבוא. שוק המזון נשלט בידי מספר קטן של יצרנים, יבואנים בלעדיים, קמעונאים וקבוצות המאוגדות סביב אינטרסים להמשך שליטה בשוק במחירים גבוהים לצרכן.

מה עשינו?

 • בנקים - יישום רפורמת התחרות בבנקים כבר מתבטאת בתחרות בין נותני אשראי לאנשים פרטיים ולעסקים קטנים ובהוזלות בריביות ובעלויות סליקה. הבנקים נותנים תנאי אשראי טובים יותר לתאגידי ענק ולטייקונים כדי למשוך אותם אליהם. בעקבות הרפורמה, חברות האשראי הופרדו מהבנקים ויכולות להתחרות בבנקים בהצעת ריביות נמוכות לעסקים קטנים, עצמאים ואנשים פרטיים.
  בנוסף, נלחמנו בריכוזיות בבנקים - להרחבה, ראו: ריכוזיות במערכת הבנקאית.
 • דיור - הורדנו את מחירי הדיור - להרחבה, ראו: דיור.
 • מזון - בעקבות תכנית מקיפה להורדת מחירי המזון בישראל, במרס 2018 דיווח ארגון ה- OECD שמחירי המזון בישראל ירדו בכ-%5 בחמש השנים האחרונות. בנוסף הורדנו את המחירים בעשרות אחוזים במוצרים הנמכרים ברשתות הסופר בין 2015 ל-2018.
 • משפחות צעירות - במסגרת תכנית "נטו משפחה" אנו מעניקים סבסוד לצהרונים בכל היישובים בארץ באלפי שקלים בשנה לפי יישובים. כל צהרון מסובסד. להרחבה, ראו: משפחות צעירות, חינוך.
 • פנסיה - הוזלת עמלות הניהול בפנסיה - פתיחת מסלול קרן פנסיה ברירת מחדל לכל עובד בגובה %31.1 להפקדה ו-%001.0 מהצבירה - חסכון של מאות אלפי שקלים לכל חוסך, והשפעה רוחבית מידית על חסכונות הציבור לפנסיה בסדר גודל של מיליארדי שקלים. להרחבה, ראו: פנסיה.
 • ביטול מכסים על מוצרי צריכה שכל משפחה צורכת - משקפיים ועדשות, מוצרי אלקטרוניקה ומכשירי סלולר, ביגוד והנעלה, מוצרי תינוקות ועוד.
 • הורדנו את מחירי המים.
 • פתחנו את שוק החשמל לתחרות ואפשרנו ליצרני חשמל פרטיים לייצר ולספק חשמל ובכך להתחרות במונופול חברת החשמל. בהבשלה מלאה הרפורמה תביא להוזלות של אלפי שקלים לכל משק בית.

מה נעשה?

מפלגת "כולנו" תמשיך להוביל את המאבק ביוקר המחיה בכל החזיתות, לרבות הורדת מכסים, הגדלת מכסי יבוא ופתיחת שווקים לתחרות.

 • המשך הורדת מחירי המזון - הרחבת הצעדים לפתיחת שוק המזון בישראל לתחרות, ביטול מכסים, הוזלת המחירים בסופרים באמצעות צמצום פערי התיווך של רשתות המזון ועידוד יצרנים ויבואנים קטנים.
 • שוק הבקר והחלב - נמשיך לפעול לפתיחת שווקי ייצוא חדשים של התוצרת החקלאית המקומית ולמתן תמיכה כספית ישירה כדי לקדם רפורמה של הענף ובכך להגיע לרמות מחירי החלב של המדינות המתקדמות.
 • נמשיך לקדם תחרותיות בתחומי הטואלטיקה, המשקאות ומוצרי צריכה נוספים באמצעות ייצור מקומי ובאמצעות הורדת מכסים והסרת חסמים בייבוא מקביל.
 • נמשיך לקדם את הרפורמה בבנקאות בכדי לייצר תחרות על הצרכן ולהוזיל עמלות ועלויות אשראי.
 • נמשיך להוזיל את עלויות החינוך וגידול הילדים, באמצעות הוזלת מעונות היום והוזלות במוצרי ילדים ותינוקות.
חזרה

מפלגת "כולנו" סבורה כי ניתן לטפל במצב השורר בדרום תל אביב וכי חובתה של מדינת ישראל לעשות זאת.

במסגרת זו נפעל להוצאת המסתננים משטחי מדינת ישראל ושיקום אזור דרום תל אביב. הוצאת המסתננים תיעשה בתהליך מתמשך משטח מדינת ישראל, ללא קליטה או השארה שלהם בארץ. עד להוצאת כלל המסתננים מגבולות המדינה יינתנו היתרי עבודה זמניים על פי אזורי שהייה מוגדרים במטרופולין או ביישובים גדולים בדירוג סוציו-אקונומי גבוה, ולא רק באזור דרום תל אביב.

במקביל, תוקם מנהלת לשיקום בדרום תל אביב אשר תפעל למתן תמריצים לעזיבה מרצון כהכשרות מקצועיות למסתננים, בהתאם למקצועות המבוקשים במדינות הקולטות, וכן מענקי עזיבה מרצון.

חזרה

מפלגת "כולנו" תקדם תכנית ממשלתית לחיזוק והבראת מטרופולין חיפה. מפרץ חיפה הוא עוגן אסטרטגי לפיתוח וחיזוק מדינת ישראל בכלל והצפון בפרט ועליו להפוך למטרופולין חי ותוסס הן בהיבטי תעסוקה נקיה, בריאה ומתקדמת, מסחר, מגורים, תיירות, פנאי, פארקים ציבוריים, והן בקידום רצף אורבני המחבר בין חיפה והקריות.

אחד החסמים המרכזיים למימוש חזון זה הוא התעשייה הפטרוכימית המזהמת השוכנת בליבו של מטרופולין חיפה והטיפול בה, הכולל העתקה וסגירה של מתקנים תוך מתן מענה ראוי ואיכותי לעובדים, לצרכי הביטחון הלאומיים והאנרגטיים. על כן "כולנו" תפעל במסגרת התוכנית הממשלתית לאימוץ המלצות דו"ח מקינזי לסגירתה של תעשייה זו במפרץ בהקדם האפשרי.

מפלגת "כולנו" מחויבת להבראת מפרץ חיפה והוכיחה זאת במעשים. בקדנציה האחרונה יזמנו ויישמנו לראשונה בישראל תכנית לאומית להפחתת זיהום האוויר במפרץ חיפה.

מה עשינו?

 • הורדנו את זיהום האוויר בלמעלה מ-%30 בחלק מהמזהמים.
 • הסרנו את מפגע מיכל האמוניה לאחר שנים שאף אחד לא עשה זאת.
 • בנינו יחידת פיקוח ייעודית שהגבירה את הפיקוח והאכיפה על המפעלים המזהמים.
 • הוצאנו למפעלים המזהמים הוראות להגבלת הזיהום.
 • הגברנו את הניטור והדיגום - חיפה כיום היא מהערים המנוטרות בעולם.
 • ייסדנו בעיר אזור מופחת זיהום אוויר האוסר על כניסת כלי רכב מזהמים.
 • התקנו מערכות למניעת זיהום מתחנות דלק בכל תחנות הדלק.
 • קידמנו הכנסת אוטובוסים חשמליים.
 • קידמנו שימוש ברכבים חשמליים בשיתוף.
 • התקנו מסנני חלקיקים על רכבים מזהמים.
 • סבסדנו נסיעה של משאיות מזהמות במנהרות הכרמל כחלופה לנסיעה דרך מרכז העיר.
 • הפעלנו משאיות אשפה שמונעות בגז טבעי.

מה נעשה?

 • נממש את תוכנית "צפון ירוק" של שר האוצר משה כחלון, המבוססת על אימוץ דו"ח חברת הייעוץ מקינזי, שהמליץ לסגור את בז"ן עד לשנת 2030 ,ולהפוך את האזור לעמק החדשנות. ישראל תעבור לייבוא מוגבר של תזקיקי נפט כחלופה לזיקוק נפט גולמי בבז"ן.
 • נעצור את תוכניות הפיתוח שינציחו את קיום התעשיות הפטרוכימיות במפרץ חיפה, ובכלל זה עצירת תוכנית "קרקעות הצפון", נמל הדלקים וקו הנפט החלופי.
 • תעסוקה בריאה נקיה ומתקדמת - פיתוח חלופות לתעסוקה נקייה, מגוונת ובריאה לצד הסבה מקצועית לעובדי התעשייה המזהמת.
 • משק האנרגיה - השקעה בקידום אנרגיות מתחדשות, אגירתן והצבת יעדים גבוהים יותר בניצולן. במקביל, דאגה לביזור העתודות האנרגטיות של המדינה הכוללות תזקיקי נפט כך שלא תרוכזנה שוב במפרץ חיפה.
 • לאור המעבר משימוש בדלקים מזהמים לגז טבעי ובהמשך לאנרגיות נקיות - התאמת התכנון העתידי כך שלא תקודמנה תכניות תשתיתיות לייצוא דלקים ומוצרי המשך במפרץ חיפה.
 • חיזוק ההשקעה באכיפה רגולטורית בלתי מתפשרת בטווח המידי והעתידי. מפעלים שאינם חלק מהתעשייה הפטרוכימית המזהמת ימשיכו לפעול במפרץ תחת מערך ניטור מתקדם ואכיפה מחמירה כנגד זיהומי אויר, קרקע ומים.
 • הפניית משאבים כלכליים לפיתוח מוקדי משיכה תיירותיים בחיפה ובצפון. תקצוב ופיתוח ריאות ירוקות וכחולות: פארק מטרופוליני לאורך נחל הקישון ולאורך הים תוך שיקום החופים החוליים לרווחת הציבור.
 • הקמת 80 אלף יחידות דיור באיזור שינוקה ממזהמי התעשיות במפרץ, וכ-2 מיליון מ"ר של תעשיית הייטק מתקדמת ומסחר.
 • חזית הים - יישום תכנית רמ"י לחזון חדש ונקי למפרץ חיפה תוך חיבור חזית הים בצורה נגישה זמינה ואיכותית.
חזרה

זיהומים וסיכונים סביבתיים הופכים יותר ויותר להיות נושא מרכזי בבריאות ואיכות החיי במדינת ישראל כיום ובדורות הבאים. מניעה והפחתה של זיהומים וסיכונים אלה היא דגל במפלגת "כולנו" אשר פעלה רבות בנושא בקדנציה האחרונה.

מה עשינו?

 • במשרד להגנת הסביבה שמנו לראשונה במוקד את המלחמה בזיהומים סביבתיים מסכני חיים בכדי לשפר את בריאות הציבור.
 • חיזקנו תשתיות מים וביוב והשלמת התיאגודהמשרד להגנת הסביבה תוקצב באופן חסר תקדים.
 • חיזקנו תשתיות מים וביוב והשלמת התיאגודתחבורה - הפעלנו תכנית לאומית להפחתת זיהום אוויר בתחבורה, לרבות חקיקה האוסרת נסיעה ברכב דיזל מזהם גדול וסבסוד אוטובוסים חשמליים, מכוניות חשמליות בשיתוף, התקנת מסננים, גריטת רכבים מזהמים, מוניות היברידיות ואזורי אוויר נקי.
 • חיזקנו תשתיות מים וביוב והשלמת התיאגודאנרגיה - הובלנו להחלטה לסגירת תחנת הכח בחדרה, להורדת השימוש בפחם בעשרות אחוזים, להתייעלות אנרגטית, להתקנת פאנלים סולאריים; הורדנו את חשבון החשמל והזיהום מייצור חשמל בעשרות רשויות בפריפריה )ירוחם, שדרות, דימונה, קריית שמונה, חצור ועוד(; שיקמנו שכונות שיקום יעיל ובריא אנרגטית ב-34 רשויות בפריפריה.
 • חיזקנו תשתיות מים וביוב והשלמת התיאגודפסולת - שדרגנו את תשתיות הטיפול בפסולת בכ-150 רשויות מקומיות שידן אינה משגת; לראשונה בישראל, השקנו תכנית של מיליארדי שקלים להשקעה במתקני מיון, מחזור והפקת אנרגיה מפסולת; העברנו את חוק השקיות.
 • חיזקנו תשתיות מים וביוב והשלמת התיאגודזיהום קרקעות - שיקמנו קרקעות מזוהמות בכדי לאפשר בניה של 100 אלף יחידות דיור.
 • חיזקנו תשתיות מים וביוב והשלמת התיאגודתעשיית הפחם ביו"ש - סגרנו את מפגע המפחמות שהשפיע על חיי תושבי חריש, פרדס חנה כרכור, חדרה וזיכרון יעקב.
 • חיזקנו תשתיות מים וביוב והשלמת התיאגודשיקום נחלים - שיקמנו נחלים לרווחת התושבים בפריפריה
 • חיזקנו תשתיות מים וביוב והשלמת התיאגודים וחופים - שילשנו את התקציב לניקיון החופים בישראל.

מה נעשה?

 • שילוב האוכלוסייה במעגל התעסוקה כיעד של כלל משרדי הממשלהתחבורה - נמשיך את התכנית הלאומית להפחתת זיהום אוויר מתחבורה ואליה נוסיף מימון ובניה ויישום של תכנית לאומית לתחבורה ציבורית ושיתופית נקיה בכלל זה רשויות תחבורה מטרופוליניות ותחבורה ציבורית שיתופית חכמה וזמינה בין מטרופולינים ובכלל זה התנעת הקמת מטרו; אל אלו נוסיף המשך והעמקת הפעולות לתמרוץ מעבר מתחבורה פרטית לציבורית ושיתופית נקיה.
 • חיבור חשמל לכל הבתים שאין בהם חשמל על פי תקנת שחלאנרגיה - ניישם את סגירת תחנות הכח הפחמיות בחדרה; נפעל לפישוט הבירוקרטיה ומתן תמריצים להפיכת ישראל למבוססת אנרגיה מתחדשת והעלאת היעד הממשלתי הקיים; נפעל לתמרוץ התייעלות אנרגטית בכל המגזרים ולתמרוץ בניה ופיתוח יעילים אנרגטית להפחתת יוקר המחיה וזיהומים וסיכונים.
 • תעשיה - נקצה תקציבים מהקרן לעידוד השקעות הון בתעשיה, להשקעות הון בהפחתת זיהומים וסיכונים, ובכלל זה העתקת מפעלים מזהמים.
 • בניה ופיתוח - נקצה תקציבים וניישם תכנית סביבה טבעית בריאה וכן נעגן בחוק התכנון והבניה את הערכים והעקרונות לפיתוח ובניה בכדי לשמר סביבה טבעית בריאה; נאמץ עקרונות עירוניות ובניה יעילה ובריאה אנרגטית בתוכניות הפיתוח והבניה.
 • ים וחופים - נקים רשות ים לתיאום כלל הפעולות הרגולטוריות הנוגעות לים.
 • פסולת - נקדם הקמת מתקני מיון, מחזור והשבת אנרגיה; נחוקק חוק פסולת אחוד המסדיר את תחום הפסולת ומייצר תמריצים לאיסוף וטיפול בפסולת כראוי.
חזרה

מדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית. עם קום המדינה נקבע ה"סטטוס קוו" כעוגן המרכזי לעיצוב מערכת היחסים שבין הדת למדינה.

מפלגת "כולנו" מאמינה כי מדינת ישראל היא הבית הלאומי לעם היהודי בארץ ישראל ומחויבת לשמור ולהגן על זכויות האדם של כל אזרחיה על כל גווניה, המדינה תפעל לחיזוק תושביה, ללא הבדל מוצא, דת ומין ברוח ערכיה של מגילת העצמאות. אנו מאמינים שכל אדם יכול להחליט על אורח חייו מתוך חירות, סבלנות וקבלת האחר. אנו נפעל לקדם את הקשר עם יהדות התפוצות על כל גווניה, תוך גילוי רגישות וסולידריות עם יהדות העולם.

רישום נישואים - מפלגת "כולנו" תפעל על מנת לאפשר לכל מי שחפץ בכך לקיים חיי משפחה במסגרת משפטית - אזרחית. רישום הנישואים יאפשר לבני הזוג לקבל על עצמם את החובות והזכויות האזרחיות החלות על בני זוג נשואים. נישואים על פי מסורת ישראל צריכים להיות מתוך בחירה ולא מתוך כפייה, במטרה לאפשר לכל אזרח לבחור להינשא בדרך המתאימה לו ולהשקפת עולמו.

גיור - במדינת ישראל חיים עולים רבים אשר אינם מוכרים כיהודים על ידי הרבנות הראשית למרות שעלו לארץ על פי חוק השבות. המטרה היא להנגיש את הליכי הגיור לכל אזרח שרוצה בכך, במטרה להקל ולהסדיר את נושא הגיור ובעיקר את בירור היהדות של עולים מברית המועצות לשעבר ומאתיופיה בבואם להתחתן במסגרת הרבנות הראשית, כך שיוסרו מעליהם החסמים הקשורים בהוכחת יהדותם.

שבת במרחב הציבורי - מפלגת "כולנו" מאמינה כי יש לאפשר לכל אזרח לממש את ערכי השבת בדרכו ועל פי אמונתו על בסיס אמנת גביזון-מידן. מפלגת "כולנו" מאמינה כי יש לשמור על השבת כיום המנוחה הממלכתי במדינת ישראל אך גם ניתן לאפשר בו פעילות קהילתית, תרבותית ועוד על מנת לאפשר לכל האזרחים ליהנות מהשבת. מפלגת "כולנו" מאמינה כי יש לאפשר לרשויות מקומיות אשר מעוניינות בכך לאפשר תחבורה ציבורית בעירם לפי צרכי היישוב ובהתאם לצירי התנועה ותדירותה, אפשר לשקול גם הפעלת התחבורה הציבורית בשבת בידי זכיינים מיוחדים או באמצעות מוניות שירות.

הסדרת מערך הכשרות - מפלגת "כולנו" תפעל לקידום רפורמה משמעותית במערך הכשרות בכדי לפתור את המצב כיום אשר פוגע בעיקר במגזר העסקי ומייצר מונופול אשר מקשה על עסקים רבים. מפגלת כולנו תעמוד על כך שהדרישות מבעלי העסקים הן דרישות לגיטימיות והגיוניות אשר אינן מעמיסות על בעלי העסקים רגולציה ובירוקרטיה שלא לצורך.

ייצוג הולם לנשים - מפלגת "כולנו" תפעל למען ייצוג הולם לנשים בגוף הבוחר את הרבנים הראשיים, המקומיים ובמועצות הדתיות.

חזרה

במדינת ישראל חיים לצד הרוב היהודי מיעוטים ממגזרים שונים, הזכאים לזכויות ככלל אזרחי המדינה. עם זאת, ישנן בעיות ייחודיות למגזרים אלה הדורשות מענה ייחודי. מפלגת "כולנו" מחויבת לטפל בבעיות אלו כפי שהוכיחה בעבר, ולהמשיך בצמצום הפערים בחברה ובכלל זה בקרב מגזרי המיעוטים.

הרוב הגדול מבין המיעוטים בישראל הם מוסלמים, אחר כך נוצרים ואחר כך צ'רקסים וקבוצות נוספות. קבוצות אלו של תושבי ישראל הם אזרחים שווי זכויות ומפלגת "כולנו" מאמינה שאנו חייבים לשרת את כולם.

העדה הדרוזית חרטה על דגלה שותפות מלאה עם העם היהודי במדינת ישראל כבר מימי הקמת המדינה. החלטה זו של העדה והתמדתה בדרך שבחרה ייסדה ברית אמיצה עם מדינת ישראל. העם היהודי לא יכול היה לזכות לשותפי דרך טובים יותר מהעדה הדרוזית. הדרוזים שותפים נאמנים ומהווים חלק מהותי בחיזוק בטחון המדינה כמו גם כלכלתה וחוסנה.

הדרוזים הם עדה ייחודית הפזורה בכל רחבי המזרח התיכון ומצבה בישראל הוא הטוב ביותר מבין כלל המדינות בהן הם חיים. עקב אומץ ליבם והחלטתם להצטרף למדינה, משפיעים הדרוזים על עתידם ועל עתיד המדינה כשותפים מלאים וכך נכון להמשיך.

מה עשינו?

 • הקצאת 500 מיליון ₪ באופן תקדימי לתכנון מפורט על אדמות פרטיות.
 • הקצאת תקציב ייעודי לתכנון המקומות הקדושים במגזר הדרוזי.
 • התחלנו בהקמת והעצמת אזורי תעשיה ביישובים בכל המגזר.
 • חוקקנו חוק מיוחד לחיבורי חשמל לבתים בלי היתר בנייה.
 • מוסדות חינוך יונגשו עבור תלמידים והורים עם מוגבלות.

תכנית החומש למגזר הדרוזי, הערבי ומיעוטים נוספים

מפלגת "כולנו" הביאה לאישור תקציב היסטורי של 15 מיליארד שקלים לתכנית חומש עבור המגזר הערבי, הדרוזי והבדואי. לראשונה, מתקצבים את מגזרי המיעוטים בבסיס תקציב המדינה.

עיקרי תכנית החומש:

 • התכנית מחייבת הקצאת משאבים לחברה הערבית בתחומי חינוך, בינוי, תשתיות, כבישים ותחבורה ציבורית.
 • אישרנו תכנון של 000,37 יחידות דיור ע"י הותמ"ל - תהליך שלוקח בין חמש לשבע שנים, הושלם בשנה אחת.
 • חתמנו על הסכמים אסטרטגיים עם חלק נכבד מהישובים לתכנון שכונות חדשות בבניה רוויה.
 • חיזקנו תשתיות מים וביוב והשלמת התיאגוד.
 • השקענו משאבים וקידמנו חינוך בלתי פורמלי ושיפור איכות ההוראה.

מה נעשה?

אנחנו מגנים כל אלימות או ניצול נשים ועל כן נמשיך לפעול גם בקדנציה הבאה בנושא:

 • שילוב האוכלוסייה במעגל התעסוקה כיעד של כלל משרדי הממשלה, לרבות קידום הכשרה מקצועית ל-000,10 נשים בעלות תעודת הוראה ותואר ראשון אשר אין להן תעסוקה.
 • חיבור חשמל לכל הבתים שאין בהם חשמל על פי תקנת שחל.
 • הקמת יישובים חדשים דרוזים וערבים בארץ.
 • שילוב עובדים בני מיעוטים במשרדי הממשלה.
 • חיזוק הכפרים במפעלי הייטק וטכנולוגיה מתקדמת כדי להביא את האוכלוסייה לשוויון בתחום זה.
 • קידום החינוך למדעים, בעיקר הייטק ומחשוב, בקרב אוכלוסיות המיעוט בישראל הנמצאות בתת-ייצוג בתחום תעסוקה זה.
 • קידום תכנית חומש נוספת למגזר הלא יהודי ותמיכה ברשויות המקומיות.
 • הקניית השפה העברית מתוך הבנה כי מדובר בתנאי להצלחה ולהשתלבות בחברה ובשוק העבודה בישראל - שינוי תפישת לימוד השפה כדי לאפשר הזדמנות שווה להצלחה לכל ילדה וילד שהעברית אינה שפת אימם.
 • קידום החינוך הבלתי פורמאלי. הכפלת כמות חניכי תנועות וארגוני הנוער, הגעה למתנ"ס בכל יישוב והרחבת "חוג לכל ילד" כמינימום בכל יישובי המיעוטים.
חזרה

מפלגת "כולנו" רואה בשילוב אנשים עם מוגבלות עניין חברתי וערכי, במהלך שנות הקדנציה האחרונה פעלנו רבות כדי לקדם את השוויון ולהקל על השתלבותם והשתתפותם הפעילה של אנשים עם מוגבלות בחברה.

מפלגת "כולנו" מחויבת להמשיך להילחם למען סביבה נגישה, ולמען ביעור הסטריאוטיפים, האפליה והדעות הקדומות מהם סובלת אוכלוסייה זו, המהווה %20 מהאוכלוסייה הכללית.

מה עשינו?

 • העלאת קצבאות הנכות - העלאת קצבאות הנכים ב-470 עד 770 ₪ לחודש לאדם והצמדת הקצבאות לשכר הממוצע במשק. שווי הרפורמה 3.4 מיליארד ₪.
 • קיצור תקופת ההמתנה לזכאות לקצבה חודשית מלאה עבור נכים בעלי ליקוי חמור )30 יום במקום 90 יום(.
 • תיקון חוק הביטוח הלאומי לצורך קבלת מענק פטירה עבור ילד נכה שנפטר.
 • תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות )התאמת נגישות למקומות ציבוריים קיימים שהם מוסדות להשכלה גבוהה ולשירותי השכלה גבוהה שהם נותנים( - בתי חולים, מרפאות ומכונים רפואיים יבצעו התאמות פיזיות כדי לאפשר נגישות לבעלי מוגבלויות שונות.
 • ייצוג הולם לעובדים עם מוגבלות בגופים ציבוריים - עידוד העסקת אנשים עם מוגבלות בגופים ציבוריים.
 • מוסדות חינוך יונגשו עבור תלמידים והורים עם מוגבלות.

מה נעשה?

אנחנו מגנים כל אלימות או ניצול נשים ועל כן נמשיך לפעול גם בקדנציה הבאה בנושא:

 • עבודה ותעסוקה - קידום תעסוקה בשוק החופשי לאנשים עם מוגבלות תוך מאבק באפליה והעלאת המודעות, השקעה בתכניות הכשרה לתעסוקה, לרבות הנגשת התוכניות הקיימות לציבור הכללי, אכיפת החובה לייצוג הולם ויצירת תמריצים לעידוד מעסיקים להעסיק אנשים עם מוגבלות. אכיפה מוגברת של איסור אפליה בתעסוקה של אנשים עם מוגבלות.
 • קידום חיים עצמאיים בקהילה - נפעל לטובת הזכות לחיים עצמאיים בקהילה. הזכות לחיים עצמאיים בקהילה צריכה להיות גורפת, לכל אדם עם מוגבלות, ללא קשר לסוג המוגבלות ולחומרתה. נבסס את שירותי הדיור בקהילה על סל סיוע )שירותים(, לרבות בתחומי הדיור, תעסוקה, השכלה, פנאי וקשרים חברתיים.
 • נגישות - נגישות היא תנאי הכרחי לשוויון ולמימוש זכויות עבור אנשים עם כל סוגי המוגבלויות: פיזיות, חושיות )ראייה ושמיעה(, קוגניטיביות, תקשורתיות ונפשיות. למדינת ישראל מערכת חקיקה ותקינה מסועפת בתחום זה. מפלגת "כולנו" תמשיך לשקוד על קידום הנגישות בישראל לאנשים עם מוגבלויות מכל הסוגים, ותפעל להנגשת מוסדות ציבור בהתאם לחוק כדי להבטיח הנגשה מלאה של מקומות ושירותים ציבוריים בישראל.
 • ביטחון סוציאלי - על מדינת ישראל להבטיח את הזכות לביטחון סוציאלי של אנשים עם מוגבלות ובתוך כך יישום החוק במסגרת הרפורמה להעלאת קצבאות הנכות. הבטחת דיור בר-השגה לאנשים עם מוגבלות )בין היתר באמצעות דיור ציבורי והעלאת הסיוע בשכר דירה(. נמשיך לפעול כדי לקדם קיום בכבוד של כל האנשים עם מוגבלויות בהתאם לצרכיהם.
 • חינוך - המשך מימוש וגיבוי תקציבי לתכנית החומש להפיכתה של מערכת החינוך הכללית למערכת משלבת המכלילה בתוכה תלמידים עם מוגבלות תוך צמצום הסגרגציה )הפרדה( של תלמידים עם מוגבלות במערכת החינוך המיוחד והסללתם אליה. הגדלת סל השירותים לתלמידים עם מוגבלות המשולבים כדי לאפשר הכללה מיטבית ואיכותית. המשך קידום תכנית החומש להכשרות לצוותי חינוך ומתן כלים להוראה דיפרנציאלית בכיתות הטרוגניות. המשך הנגשת כלל מסגרות החינוך בישראל ואכיפת החובה להנגיש אותן כחוק.
חזרה

"מדינת ישראל תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין", כך הצהרנו במגילת העצמאות עם הקמת מדינת ישראל. שוויון בין המינים הוא ערך חשוב שעבר שינוי דרמטי בעשורים האחרונים בארץ בפרט ובעולם בכלל. מדינת ישראל ידועה בחקיקתה הרבה למען נשים ולקידום שוויון מגדרי אולם עדיין קיימים פערים בין נשים לגברים. את הפערים הללו בדיוק, מפלגת "כולנו" תתקן.

מראשית הדרך, מפלגת "כולנו" ראתה לנגד עיניה את חשיבות השוויון המגדרי. שוויון בין המינים מהווה תשתית יציבה לחברה מתוקנת, חברה חזקה, טובה ומקבלת. בקדנציה האחרונה, מפלגת "כולנו" שמה לה למטרה לפעול למען נשים ולצמצם את הפער הקיים כדי לאפשר שוויון הזדמנויות מלא לנשים ולגברים כאחד. בהתאם לכך המפלגה הגיעה להישגים משמעותיים, הן עבור אוכלוסיות מגדר מוחלשות והן עבור נשים בכלל.

אנו רואים חשיבות רבה בקידום נשים כחלק בלתי נפרד מהאג'נדה החברתית שמרכיבה את המפלגה שלנו. לכן מראש, מספר הנשים במפלגת "כולנו" גבוה מאוד. אנו דוגלים במתן שוויון הזדמנויות, במקומות תעסוקה, בשילוב נשים בתפקידי ניהול ומנהיגות, בכניסה למגזר הציבורי ולפיכך נמשיך לפעול לקידומן של נשים בכל תחומי החיים. בד בבד, נמשיך לפעול למען נשים מוחלשות הזקוקות לגורמי הממשלה ונדאג לקחת אחריות ולסייע להן; לכן אנחנו כאן. נמשיך לפעול למיגור האלימות כלפי נשים ולמען נשים בסיכון. לנו אכפת ואנו נעשה את השינוי במעשים, לא בדיבורים.

מה עשינו?

 • מיגור תופעת האלימות כלפי נשים - תופעת האלימות כלפי נשים עלתה מדרגה בשנה האחרונה עם עלייה במספר הנשים שנרצחו על ידי בני זוגן. מפלגת "כולנו" מאמינה שיש לנקוט באפס סובלנות לנוכח התופעה הבזויה הזו וכי יש למגר אותה באופן חד-משמעי. ח"כ מירב בן ארי, החברה בוועדה לקידום מעמד האישה, פעלה למען אותן נשים במהלך ועומדת בקשר עם מקלטים לנשים נפגעות אלימות. כך, פעלה להשגת תקציב של שני מיליון ₪ לעמותת "רוח נשית" שעוזרת לנשים נפגעות אלימות כלכלית.
 • מפלגת "כולנו" סייעה ותקצבה עמותות למען נשים שמנסות לצאת ממעגל הזנות.
 • ליווי והסתגלות - ח"כ מירב בן ארי העבירה חוק מענקי הסתגלות וסל סיוע לנשים מוכות שיוצאות ממקלט בעזרת צוות מומחים ובהם פסיכולוגים, יועצים תעסוקתיים ועובדים סוציאליים שמלווים מאות נשים ומסייעים להן לבנות שגרת חיים נורמטיבית, כדי שתוכלנה לשוב ולעמוד על רגליים חזקות ובטוחות.

מה נעשה?

אנחנו מגנים כל אלימות או ניצול נשים ועל כן נמשיך לפעול גם בקדנציה הבאה בנושא:

 • קידום נשים בשוק העבודה - נשים נמצאות כיום בתפקידי מפתח, נשים חזקות, מנהיגות, אפילו בכנסת האחרונה מספר חברות הכנסת שבר שיאים. אין ספק שהשינוי שעברה החברה בישראל בכל הנוגע לשוויון בין המינים ניכר, אולם נתונים מעידים שעדיין קיימים פערים בעיקר בשוק העבודה.
 • קידום נשים עצמאיות - בקדנציה האחרונה, מפלגת "כולנו" פעלה רבות למען העסקים הקטנים בישראל בכלל והעסקים הקטנים של נשים בפרט. כך פעלו ח"כ מירב בן ארי ושר הכלכלה, ח"כ אלי כהן, כשקידמו את תכנית "יוזמות עסק" שתוקצבה בשלושה מיליון ₪ ומטרתה לתת ליווי וסיוע בכל שלבי הקמת העסק.
 • שירות משותף בצה"ל - מפלגת "כולנו" מאמינה בשירות משותף ראוי ומכבד בצה"ל ונעשה כל שביכולתנו בכדי למנוע מקרים של הדרת נשים.
 • סיוע לאימהות חד-הוריות - להרחבה, ראו פרק ״חד הוריות".
חזרה

אנחנו במפלגת "כולנו" עיוורי צבעים ורוצים לפעול לשוויון מלא עבור הקהילה הגאה. לכן נמשיך לתמוך בקהילה הגאה, בזכויות שלה ובשוויון שלה בפני החוק.

מפלגת "כולנו" תפעל למען חברה שווה, צודקת ומוסרית. חברה שאינה מפלה אדם בשל נטייתו המינית. אנו רוצים שכל אדם יוכל לאהוב את מי שהוא רוצה, להקים עימו משפחה ולהיות חלק מחברה ישראלית טובה וראויה.

מה עשינו?

 • לראשונה תוקצבה הקהילה הגאה בתקציב ייעודי אשר נכנס לבסיס התקציב לטובת משרדי הממשלה השונים: חינוך, רווחה, בריאות, המשרד לשוויון חברתי ועוד.
 • פעלנו כדי שתקציבים ייעודיים יגיעו לטובת חברי הקהילה הגאה.
 • ביטול ההגבלות על תרומות דם של הומואים באמצעות מנגנון ייחודי בשיתוף עם מד"א.

חינוך

 • תקצוב פעילות בתוך בתי הספר באמצעות ארגונים להט"בים כמו "חוש"ן", "איגי" וכדומה
 • הכפלת תקציב התאים הגאים באוניברסיטאות.

בריאות

 • הכנסת תרופת ה-PrEP למרשם של קופות החולים.
 • מתן תקנים בתשלום לוועדה לשינוי מין.

רווחה

 • הקמת הוסטל ושלטר )מרכז( ייעודי לקהילה הלהט"בית.
 • תקצוב תכנית למניעת אובדנות לקהילה הטרנסית.

מה נעשה?

 • תיקון חוק הפונדקאות - המצב החוקי הקיים כיום מאפשר לזוגות הטרוסקסואלים ולנשים רווקות לבצע הליך פונדקאות בישראל. ועדת מור יוסף המליצה לאפשר לגברים להיעזר בשירותי פונדקאות אך במסלול נפרד אלטרואיסטי.
 • שוויון באימוץ - חוק האימוץ בישראל קובע כיום כי "איש ואשתו" בלבד יכולים לאמץ. מציאות זו יוצרת מצב שבו זוגות מאותו מין אינם מסוגלים לאמץ תינוקות בישראל. אין הבדל בין זוג מאותו מין לבין זוג של גבר ואישה ולכן נפעל להכרה בזוגות מאותו מין כשווים גם בתהליך האימוץ.
 • מאבק בטיפולי המרה - כיום ישנה אזהרה מפורשת של משרד הבריאות נגד טיפולי המרה, שמסייעת לארגונים קהילתיים למנוע הפנייה לטיפולי המרה שכאלה. ניאבק להגבלת טיפולים להמרת קטינים, תלמידים, חוסים וכד'.
 • נוער גאה - הנוער הגאה היא אוכלוסייה הנמצאת בסיכון להטרדות במערכת החינוך ובסיכון גבוה לאובדנות. מפלגת "כולנו" תפעל לגיבוש תכנית לאומית יחד עם כל משרדי הממשלה הרלוונטיים לנושא כדי לבחון כיצד ניתן לתת כלים מרכזיים לבני נוער אלה.
 • הקהילה הטרנסית - קידום אוכלוסיית הטרנסים בישראל תוך התמקדות במניעת אפלייתם וקידום שילובם בחברה הישראלית.
 • בריאות והקהילה הגאה - קידום שורה של צעדים כדי לפעול לצמצום ההדבקה באיידס בעיקר בקרב הקהילה הגאה אך גם בקרב האוכלוסייה הכללית.
חזרה

הדור הצעיר הוא עתיד המדינה, השקעה בו היא השקעה ישירה בבנייה של החברה הישראלית. חיילי צה"ל יכולים להתרכז בתפקידם ולדעת שיש להם גב ממפלגה שעושה הכול כדי להקל ולתמוך בתקופת שירותם הצבאי ואף מאמינה שיש להחזיר לאלה שנותנים הכי הרבה.

מה עשינו?

 • הגדלת את שכר החיילים ב-%50.
 • הענקנו הנחה בארנונה לחיילים בודדים הגרים בדירת שותפים.
 • הצמדת תשלומי החיילים הבודדים למדד.
 • הקמת תכנית רב שנתית תקציבית של משרד הביטחון, באמצעותה יצרנו עבור הצבא יציבות ארוכת טווח ומנענו מאנשי הקבע להתדפק על דלתות האוצר מדי שנה בחיפוש אחר תקציבים. תכנית מיוחדת לחמש שנים שנמשיך גם בקדנציה הבאה.
 • ריכוז כל הזכויות של המשפחות השכולות )בדגש על האחים השכולים( לחוק אחד מרוכז ומסודר בו כל הזכויות של המשפחות ברורות, במקום נהלים וצווים.
 • הגנה מפני פיטורים למשרתות ומשרתי קבע בטיפולי פוריות או הפריה.
 • זכויות חיילים משוחררים - תיקון לחוק המגדיל באופן משמעותי את סל ההטבות לחיילים משוחררים כדוגמת מענק שכר דירה לחיילים משוחררים בודדים, הארכת משך הזמן שניתן למשוך את הפיקדון לחשבון הבנק הפרטי, כשבסיום התקופה יעבור באופן אוטומטי לחשבון החייל המשוחרר, מלגות סיוע בתשלום שכר לימוד, דמי קיום ללימודים ועוד.
 • הסדרת נושא ביטוח סיעודי לחיילים - מתן אפשרות לחיילים שנגרעו מהביטוח הסיעודי עם גיוסם לחזור להיות מבוטחים בביטוח הסיעודי.

משרתי המילואים

 • העלאת תגמול למילואימניק עצמאי ב-%25
 • קיצור יום העבודה לבן/בת הזוג של המשרת במילואים.
 • הכרה במילואים כנקודות זיכוי בתואר.

משפחות שכולות ונפגעי פעולות איבה

 • תוספת חודשית לתגמול על סך 1,452 ₪ להורה שכול שהתאלמן והגיע לגיל פרישה.
 • הקלה בקריטריונים להכרה של משרד הביטחון בנפגעי פעולות איבה שהתרחשו בחו"ל, לצורך פיצויים.
 • משפחתו של אדם שנהרג בפיגוע טרור והיה זכאי לפנסיה תקציבית מהמדינה, לא תיאלץ עוד לבחור בין קבלת הפנסיה לקבלת תגמולים למשפחות חללי פעולות איבה ויתקיים מנגנון חישוב מיטיב יותר עימם.
 • הורה שכול יהיה רשאי לא לצאת לגמלאות במשך 4 שנים.
 • הסדרת נושא הביטוח הסיעודי לנפגעי פעולות איבה.
 • אלמנות של נפגעי פעולות איבה - תיקנו עוול היסטורי וכעת האלמנה מקבלת את הפנסיה התקציבית של בעלה המנוח ללא פגיעה בתגמול שהיא מקבלת.

מה נעשה?

 • Oהמשך הגדלת שכר החיילים.
 • קידום ותיקון החקיקה המעגנת את כל הזכויות של נכי צה"ל.
 • המשך קידום זכויותיהם של אנשי המילואים עצמאים ושכירים.
 • מימון תואר ראשון לחיילים משוחררים, כדי שצעירים רבים יוכלו ללמוד באוניברסיטה ללא חשש מהנטל הכלכלי.
 • תמיכה וסיוע מקיף לחיילים ממשפחות מעוטות יכולת - נתמוך בחיילים במצוקה כלכלית, נדאג לאפשר להם תשמ"ש מיוחדים עבורם כדי שיוכלו לסייע למשפחתם בזמן שירותם הצבאי.
 • תכנית מיוחדת וסל הטבות למשתחררים - מענק שכר דירה, דמי קיום ללימודים ועוד.
חזרה

במהלך הקדנציה פעלנו ללא הרף כדי לקדם את זכויות הסטודנטים והסטודנטיות בקמפוסים. המטרה היא שכל מי שרוצה - יוכל להיות סטודנט.

יוקר המחיה יצר מצב לפיו סטודנטים אינם עומדים בתשלומי שכר הלימוד ובהוצאות הנוספות הנלוות לחיים סטודנטיאליים. משפחות מאידך, מתמודדות מול קושי גובר והולך לסייע לילדים ולהשתתף במימון הוצאות הלימודים. מסגרת זו תאפשר לסטודנט לדחות את נטל התשלומים וההוצאות הנוספות למועד שבו הוא יסיים את לימודיו וישתלב במעגל העבודה.

לסטודנט אשר מעוניין ללמוד ואינו יכול בשל מצבו הכלכלי, נאפשר קבלת הלוואה בנקאית בערבות מדינה למימון שכר לימוד להשכלה גבוהה. החזר ההלוואה יחל עם סיום התואר, ורק כאשר הסטודנט ישתלב במעגל העבודה. נעשה זאת באמצעות הסדרים עם בנקים שבהם יינתנו הלוואות במסגרת השתתפות המדינה במתן ערבויות.

אנו מאמינים שמדינה מתוקנת אמורה לאפשר לכל צעיר נגישות מלאה להשכלה גבוהה, ללא תלות במצבו הסוציו-אקונומי. לימודים גבוהים הם כלי חשוב להשתלבות חברתית, לביסוס כלכלי כבוגר ולאחר מכן כמשפחה, והם מהווים עתיד כלכלי לדור ההמשך.

מה עשינו?

 • קידמנו חקיקה המכירה במילואים ובפעילות חברתית כפעילות המקנה נקודות זכות.
 • הובלנו חקיקה של הכרה בהתאחדות הסטודנטים כארגון יציג.
 • הענקנו לסטודנטיות מועד מיוחד כאשר הן נמצאות בתהליך פוריות/אימוץ או כל תהליך אחר הקשור להורות.
 • בזכות מפלגת "כולנו" ובאמצעות תקציב ייעודי הוקמו 4 כפרי סטודנטים חדשים בארץ, כפרים אשר בהם מתגוררים סטודנטים בתוך הישוב ומהווים חלק מתושבי המקום, גם לאחר סיום התואר.
 • בזכות מפלגת "כולנו" מאות נשים חד-הוריות זכו לקבל מלגת לימודים מלאה לתואר ראשון ואף מלגת קיום במהלך הלימודים וסיוע משפחתי.
 • בזכות מפלגת "כולנו" נוספו 2,600 מיטות במעונות הסטודנטים והוקמו מבנים חדשים המיועדים למעונות סטודנטים. לראשונה קידמנו מכרזי מעונות דרך הרשויות המקומיות ובכך הרחבנו את ההיצע באזורים חדשים.
 • הנדסאים שסיימו תואר ראשון זכאים לנקודת זיכוי במס הכנסה כמו כל סטודנט אחר שסיים תואר ראשון.

מה נעשה?

 • הוזלת עלויות שכר הדירה באמצעות הרחבת היקף הפרוייקטים לשכירות ארוכת טווח.
 • נסיר את החסמים המעכבים בניית מעונות סטודנטים בישראל. נפעל ליישום מיידי של הגדלה מסיבית של מעונות סטודנטים בהיקף של אלפי חדרי מעונות.
 • מינוי נציג סטודנטים ארצי כחבר בוועדה לתכנון ותקצוב )הות"ת( כדי שציבור הסטודנטים בישראל יהיה שותף לתהליך תקצוב ההשכלה הגבוהה בישראל וישתתף בבחירת יו"ר הות"ת.
 • יצירת קרן מלגות ייחודית יחד עם הות"ת אשר תאפשר קבלת מלגות לתואר ראשון עבור אוכלוסיות מוחלשות.
 • ביטול הרישום הפלילי בתיקי קנאביס כעבירה ראשונה לצעירים שנתפסו מעשנים לפני תיקון החוק בנושא זה, וזאת בכדי למנוע פגיעה בעתידם.
חזרה

היכולת לגור בבית לאורך זמן, בין אם בבעלות ובין אם בשכירות ארוכת טווח, מאפשרת גם לבנות קהילה, להשתקע במקום אחד ולטעת בו שורשים, לייצר מרקם חברתי מגוון ובריא, סולידריות חברתית, ולשלב אוכלוסיות בגילאים שונים ומרקעים שונים. מפלגת "כולנו" רואה במצב בשוק הדיור "אם כל חטאת" של יצירת הפערים החברתיים בישראל. בשנותיה הראשונות של המדינה הגיעו אליה עולים מכל קצוות תבל. את חלקם שיכנו במרכזי הערים המתפתחות במתחמים בנויים, ואת חלקם האחר פיזרו באוהלים ובמעברות בפריפריה ללא תשתיות וללא מקורות תעסוקה. ממצב זה הגענו למצב בו כיום, מי שלא מגיע עם סכומים משמעותיים של כסף לרכישת דירה מבית הוריו, לא יכול להגיע לרכישת דירה. במסגרת זו יזמנו את תכנית "מחיר למשתכן", אשר חותכת ברווחי הקבלנים לטובת כלל הציבור, ואשר במסגרתה רכשו כבר עשרות אלפי משפחות בישראל דירות במחיר הנמוך בכ-%25 ממחיר השוק. מדובר במהפכה חברתית של ממש, ולצד טיוב התכנית, תמשיך מפלגת "כולנו" בהזרמת היצע דירות לשוק במחיר נמוך ממחיר השוק.

מה עשינו?

 • הקמנו את מטה הדיור הלאומי שמוביל את פעילות גופי הנדל"ן הממשלתיים ומתאם ביניהם: רשות מקרקעי ישראל, דירה להשכיר, מינהל התכנון ומשרד הבינוי והשיכון.
 • תכנית "מחיר למשתכן" נפתחה לכלל ציבור רוכשי דירה ראשונה ועד היום זכו 50,000 זוגות צעירים בדירות במחיר הוגן. הפכנו את המגמה והורדנו את מחירי דיור ב-%3.2 בשנת 2018.
 • קיצרנו את הליכי התכנון והבנייה באופן משמעותי - הודות לזירוז הליכי התכנון והבנייה הגענו לשיא של כל הזמנים - 125,000 תכנוני דירות בשנת 2017.
 • בשנת 2017 שווקו כ-70,000 דירות חדשות.
 • מאז שנת 2015 נרכשו 247,2 דירות לדיור הציבורי ומהלכים שסיפקו מענה ל-100,5 משפחות זכאיות, הקצאת 250 מיליון ₪ לשיפוץ אלפי דירות בדיור הציבורי. הושקעו 4.1 מיליארד ₪ בדיור ציבורי, ו-1.3 מיליארד ₪ במענקי דיור, סבסוד הלוואות ומשכנתאות.
 • קידמנו מתן תוספת של אלפי שקלים לסיוע בתשלום שכר דירה, וכן השקעה של 140 מיליון שקלים לפרויקט שיפוץ בדיור הציבורי.
 • העברנו את "חוק שכירות הוגנת" ופעלנו לקדם תיקון ל"חוק המתווכים". 2 מיליון שוכרי דירות בישראל ראו בפעם הראשונה מפלגה שעובדת עבורם.
 • העברנו את "חוק דיור בהישג יד" שמעודד בניה לשכירות ומגדיל את כמות הדירות בשכירות ארוכת טווח מוזלת.

מה נעשה?

דיור

 • נמשיך לייעל את תהליכי הבנייה ונקדם ראיה כוללת באמצעות הסכמי גג כדי להתאים את היקף הבנייה לביקושים.
 • נמשיך את תכנית "מחיר למשתכן" ונמנע את תופעת הספסרות בקרקעות מדינה.
 • הקמת רשות תכנון עצמאית, מקצועית ואוטונומית בתפקודה, שתוכל לשמור על מעמדו המקצועי והעצמאי של התכנון בכל מבנה ארגוני. התכנון הוא דיסציפלינה מקצועית מחייבת. החלטות תכנוניות צריכות לשקף שיקולים רב־תחומיים )כלכלה, סביבה וחברה(, שהתגבשו בעולם בעשרות השנים האחרונות, כדי לוודא זאת, יש לשמור על עצמאותם של גופי התכנון.
 • ביצוע התחדשות עירונית לא כלכלית בפריפריה במימון ממשלתי.
 • מהפכת שירות ברשות מקרקעי ישראל - מעבר לשירות מקוון וקציבת זמני מענה סבירים.
 • המשך תכנית "מגן לעורף" הכוללת חיזוק של אלפי דירות, מוסדות חינוך, בריאות, רווחה ומקלטים בסיכון גבוה מרעידת אדמה.
 • הסמכת אדריכלים ותיקים בחקיקה לרישוי עצמי, שתביא להקלה בירוקרטית.

שכירות

 • בכנסת הבאה נבנה עשרות אלפי דירות, המצויות כבר כעת בהליך תכנוני, בשכירות בת השגה ארוכת טווח ובמחיר מוזל. כך, נוריד את מחירי השכירות.
 • הפשרת קרקעות חקלאיות לבניית דירות שחלקן יושכר לזוגות צעירים במחיר נמוך ולאחר מספר שנים יוכלו לרכוש אותם )מודל לב הפארק ברעננה(.
 • בנייה בפריפריה בקומבינציה - המדינה לא מקבלת כסף עבור הקרקע, אלא דירות להשכרה ולדיור הציבורי.
 • הקמת רשם שכירויות.

דיור ציבורי

 • נמשיך להוסיף אלפי דירות לדיור הציבורי הכללי בדגש על אוכלוסיית הקשישים.
 • צמצום משמעותי של התור לדיור הציבורי על ידי הגדלת הסיוע בשכר דירה.
 • שימוש ברווחי מכירת דירות ציבוריות לטובת שיפוץ דירות מוזנחות כדי לשפר את איכות חייהם של המתגוררים בדיור ציבורי.
חזרה

בשנת 2015 עמד שיעור בני 67 ומעלה על %11 מכלל האוכלוסייה. הערכת הלמ"ס היא שבשנת 2035 יהיו בישראל כשני מיליון איש בקבוצת גיל זו, ושיעורם יהיה %16 מהאוכלוסייה. בעוד בחלקים מהעולם המערבי העלייה בשיעור הזקנים מביאה להזדקנות מואצת של האוכלוסייה, עקב ילודה נמוכה, בישראל המצב טוב בהרבה עקב ילודה גבוהה, ודבר זה מאפשר לדורות הצעירים לתמוך בדור המזדקן.

ההכנסות של הציבור שלאחר גיל פרישה נחלקות למספר רבדים: רובד פנסיוני, על בסיס חסכון לאורך תקופת העבודה; רובד קצבתי שמבוסס על תשלום דמי ביטוח לאומי לאורך שנים ומוחזר דרך קצבת הזקנה של הביטוח הלאומי; רובד הון עצמי, דוגמת השקעות ונכסים ממומשים; רובד של הבטחת הכנסה למי שלא הצליחו, מסיבות שונות, לייצר חסכון פנסיוני הולם, או לא יכולים לעבוד מעבר לגיל הפרישה.

עוני בקרב קשישים

כרבע מבני הגיל השלישי בישראל, כ-250 אלף איש בשנת 2018 ,הם בעלי הכנסה נמוכה מאוד - זכאים לקצבת השלמת הכנסה או בעלי הכנסה שאינה עולה על %30 מעל לקו העוני. בנוסף, מספר קרוב של בני הגיל השלישי לא מחזיקים דירה בבעלותם, אלא גרים בשכירות, אצל בני משפחה, או בדיור מוגן לסוגיו.

לפי דו"ח ממדי העוני והפערים החברתיים של הביטוח הלאומי, בשנת 2017 תחולת העוני של קשישים עמדה על %2.17 בקרב יחידים, ובקרב משפחות עמדה על %8.21 .תחולת העוני בקרב קשישים מושפעת באורח מובהק מקצבאות ממשלתיות ותשלומי העברה, וברור כי בגיל זה עידוד יציאה לעבודה מאבד את האפקטיביות שלו.

בשנת 2030 פנסיית החובה תחל להשפיע על תחולת העוני בקרב קשישים, ותרחיב את מעגל הקשישים שנסמכים על הרובד הפנסיוני למחייתם. הצפי הוא כי בשנת 2050 מדינת ישראל תהיה במצב בו מי שעבד ברצף במשך רוב חייו הבוגרים, יהיה מחוץ למעגל העוני עקב ההסתמכות על חסכונותיו הפנסיוניים.

בקדנציה שעברה האזרח הוותיק עמד במרכז מתוך השקפה ערכית שהאבות והאימהות של כולנו ראויים להזדקן בכבוד. לראשונה האזרחים הוותיקים הרגישו שיש מי ששומע אותם ויש מי שאכפת לו. אנחנו מתכננים להמשיך לשים אתכם במרכז.

מה עשינו?

 • העלנו 3 פעמים את תוספת השלמת ההכנסה לקצבת אזרח ותיק.
 • הרפורמה בסיעוד לקשישים סיעודיים - קשישים סיעודיים יקבלו, לפי רמתם עד ל-30 שעות סיעוד, קבלת קצבה כספית מ-378,1 ₪ ועד 6,000 ₪ ושירותים נוספים כגון תוספת שירותי רפואה ושיקום בבית, טיפולי שיניים בחינם, תוספת ושיפור שירותי רווחה בקהילה, צמצום בירוקרטיה לקשישים באמצעות גורם מקצועי שיעזור לקשיש ומשפחתו במיצוי זכויות ועוד. שווי הרפורמה בסיעוד הוא 8.1 מיליארד ₪. 16
 • שינוי בתוספת ותק לקצבת אזרח ותיק - תוספת הוותק תתחיל להיות משולמת כבר מהשנה הראשונה )ולא מהשנה השמינית כפי שהיה לפני כן(. השינוי מיטיב בעיקר עם עולים חדשים ועקרות בית שלא צברו מספיק שנים כמבוטחים. מדובר בתיקון לחוק בשווי של מיליארד ₪.
 • תיקון לחוק הדיור המוגן - הוראות שונות שמחזקות את ההגנה על כספי הפיקדון שמפקידים דיירים בדיור ציבורי.
 • מענק חימום לכ-200 אלף קשישים, לצורך הקלה בתשלומי החשמל עבור חימום בעונת החורף. כעת המענק ניתן לכלל הקשישים הזכאים לגמלת הבטחת הכנסה ללא קשר למקום מגוריהם.
 • בני 80 ומעלה לא ימתינו בתור לשירות ציבורי.
 • העלאה של קצבת הסיעוד לקשישים נזקקים.
 • הגדלת הפנסיה לקשישים עולים.
 • הגעת צוותים רפואיים לבתי הקשישים הסיעודיים.
 • הענקנו טיפולי שיניים חינם לאזרחים ותיקים מגיל 75.
 • זכאות לגמלת סיעוד תחל 7 ימים לאחר הגשת הבקשה לגמלה.

מה נעשה?

תכנית "להזדקן בכבוד"

נרחיב את השלמת ההכנסה לאזרחים ותיקים לרמה המאפשרת חיים בכבוד, ולא רק "קיום מינימום", ונעמיק את ההשקעה בקשישי ישראל על בסיס המלצות הוועדה המשותפת לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות ושל ועדת הכלכלה של הכנסת ה-20 בראשותה של חברת הכנסת טלי פלוסקוב, שעמלה בשנתיים האחרונות על תוכנית לקצבת זקנה המבטיחה קיום בכבוד: השכר החציוני יהיה "קצבת מטרה" לזוג מקבלי השלמת הכנסה, ו-%60 ממנו ליחיד.

עיקרי התכנית:

 • בשלב ראשון: העלאת כלל הקשישים מעל לקו העוני באמצעות הגדלת קצבת השלמת הכנסה.
 • בשלב שני: הבאת כלל הקשישים לקצבת השלמת הכנסה המאפשרת קיום בכבוד: יחיד יקבל השלמת הכנסה שביחד עם מאות שקלים )"הכנסה בעין" ממיצוי זכויות( יגיע ל-%60 מהשכר החציוני, וזוג קשישים יקבלו השלמת הכנסה ומיצוי זכויות בשווי השכר החציוני.
 • על מנת לעודד תעסוקה, נשנה את המצב בו תוספת ותק פוגעת בסכום השלמת ההכנסה של אזרחים ותיקים שעבדו.
 • מיצוי זכויות - הקמת מרכזי מיצוי זכויות לשירותם של אזרחים ותיקים בכל נושא הנוגע לזכויותיהם בכל רשות מקומית.

פנסיה

מצבם הכלכלי של הקשישים בישראל ותלותם במערכת הקצבאות הביאה להחלטה להחיל פנסיית חובה על ציבור העובדים ולהקטין את הסיכון לעוני באוכלוסייה זו עם פרישתם מעבודה. מערך החיסכון הפנסיוני בישראל פגיע לסיכונים פיננסיים וכל משבר פיננסי עלול לדרדר את החוסכים לעוני בעת הפרישה. 'אגרות החוב המיועדות', המונפקות על ידי המדינה, ראוי שתהיינה כלי משמעותי למניעת סיכונים לציבור העובדים במועד הפרישה.

 • התאמת גיל החוסך לרמת הסיכון של חסכונותיו, כדי למנוע סיכון החיסכון לקראת פרישה - נפעל לכך שכל גופי הפנסיה הצוברת )למעט קרנות הפנסיה הוותיקות ופוליסות מבטיחות תשואה( יחילו מודל )כדוגמת המודל הפנסיוני הצ'יליאני( להתאמת רמת הסיכון לגיל החוסך כברירת מחדל על ניהול כל כספי הפנסיה. זאת במטרה להקטין את הסיכון לכספי הפנסיה של החוסכים המבוגרים מחד, ולהגדיל את התשואה של הצעירים מאידך. בנוסף נשנה את חלוקת פריסת האג"ח המיועדות כך ששיעור גבוה יותר יוקצה ככל שגיל החוסך גבוה יותר.
 • פתרון לפנסיות עולים שנחסכו בחו"ל ואינן משולמות - בישראל חיים כיום עשרות אלפי עולים אשר חסכו כספים פנסיוניים במדינות המוצא, בעיקר ממדינות ברית המועצות לשעבר. אלה אינם מקבלים את קצבת הפנסיה האמורה להיות משולמת ממעסיקיהם בחו"ל. אנחנו נפעל לקיום משא ומתן עם מדינות אלו ולחתימת הסכמים להעברת תשלומי הפנסיה מחו"ל.

דיור לקשישים

סוגיית הדיור בקרב הקשישים קריטית בקביעת רמת ואורח חייהם. נפעל כדי לשפר את פתרונות הדיור לקשישים עם רמת הכנסה נמוכה ולאלה המתקיימים מקצבאות.

 • הקצאת כספים ייחודיים לבניית דיור מוגן בהישג יד.
 • התאמת דיור ציבורי לקשישים - נפעל להתאים דירות של קשישים המתגוררים בדיור ציבורי לצרכיהם הייחודיים.
 • הוספת יחידות דיור בבתי גיל הזהב - נפעל לייעד 15% - 20% מהמלאי שיתווסף לדיור הציבורי בישראל לטובת הקמת בתי גיל הזהב חדשים עבור קשישים. זאת מתוך ההכרה כי חלק מהממתינים לדיור ציבורי, וכן חלק לא מבוטל מהדיירים הוותיקים של הדיור הציבורי, הם קשישים.
 • סיוע בשכר דירה לקשישים חסרי דירה ולקשישים ותיקים חסרי דירה המקבלים קצבת השלמת הכנסה.
 • לכל האזרחים הוותיקים הזכאים לדיור ציבורי יהיה תור אחד.
 • עידוד שכירויות לטווח ארוך.
 • %5 מהדיור למשתכן יהיו לטובת הדיור הציבורי של דירות קטנות עד 50 מטרים כחלק מפרויקט גדול.

סיעוד

 • הגדלת מספר המיטות במוסדות אשפוז - נגדיל את מספר המיטות באשפוז גריאטריה אקוטית, אשפוז שיקומי גריאטרי, אשפוז סיעודי, סיעודי מורכב ותשושי נפש. נפעל למיפוי היצע מיטות האשפוז לפי אזורים כדי לתת את המענה במקומות הנדרשים.
 • הרחבת כוח האדם במוסדות אשפוז - נפעל לעידוד לימוד מקצוע הסיעוד. נתמרץ אחים ואחיות לעבוד במוסדות אשפוז גריאטריים ונעודד הכשרות והדרכות לכוח עזר לסיעוד במוסדות האשפוז.
 • צמצום משמעותי של התור לאשפוז סיעודי גריאטרי - נקצה את התקציב הדרוש כדי לצמצם באופן משמעותי את התור בהמתנה לאשפוז סיעודי. כיום, קשישים העומדים בקריטריונים לאשפוז נאלצים להמתין באשפוז ממושך בבתי חולים או בבתיהם. הגדלת התקציב תאפשר פתרון באופן מיידי.
 • פיקוח על מוסדות אשפוז - נפעל לקביעת גוף אחד, בעל סמכויות אכיפה, שיפקח על הטיפול במוסדות גריאטריה אקוטית, אשפוז שיקומי גריאטרי, אשפוז סיעודי, סיעודי מורכב ותשושי נפש. נקבע מדדי שירות ראויים ושיטת תגמול המאפשרת מתן בונוסים למוסדות שיקבלו דירוג גבוה מהמינימום המתחייב, זאת לצד אכיפה בלתי מתפשרת בהפרות לרבות הטלת אחריות פלילית על המנהלים. כל זה כדי שהקשישים יקבלו טיפול ראוי ושירות טוב.
חזרה

הפערים החברתיים ואי-השוויון מכבידים על פוטנציאל הצמיחה של המשק. תיאוריית "הצמיחה המחלחלת", לפיה הצמיחה תחלחל אל השכבות החלשות קרסה. הצמיחה הכלכלית איננה מורגשת בקרב אוכלוסיות מוחלשות. על גישה זו להשתנות, כך שצמצום הפערים וצמצום אי- השוויון יביאו להגברת הצמיחה. נשקיע כך שפירות הצמיחה לא יתרכזו בשכבת אוכלוסייה צרה, נשקיע כך שפירות הצמיחה יחלחלו אל הפריפריה החברתית גיאוגרפית בישראל.

בשנים האחרונות קיימת מגמת ירידה בשיעור העוני. בשמונה השנים האחרונות פחת שיעור העוני בקרב ילדים ב-%8.0 ,בקרב נפשות ב-%5.0 וב-%3.0 בקרב משפחות בממוצע לשנה. נתונים אלה מצביעים על הצלחה מתמשכת בצמצום העוני בקרב משפחות עובדות, זאת הודות ליישום המלצות דו"ח ועדת אלאלוף בסיעוד, חינוך, בריאות ורווחה בצמצום בפערים החברתיים לראשונה מזה שנים. יו"ר ועדת העוני אלי אלאלוף מונה ליו"ר ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת והעברנו מאות חוקים ותקנות לצמצום העוני.

בארבע שנות הממשלה הנוכחית נערך מאמץ מתמשך להטמיע את המלצות הוועדה השונות בקרב המשרדים הרלוונטיים, בתוכם צעדים לעידוד יציאה לעבודה והעלאת אחוז המיצוי של מס הכנסה שלילי המשפיע בעיקר על מצבם של המשתכרים במשכורות נמוכות.

נמשיך לעודד יציאה לעבודה ופיתוח שירותי חינוך ורפואה לגיל הרך כמו מרפאות טיפת חלב, העשויים למנוע הידרדרות לעוני. בשנים הקרובות נשים דגש מיוחד על השקעה בגיל הרך כדי להקל על יציאתם של גברים ונשים בעלי משפחות לעבודה.

מה עשינו?

 • יישום המלצות הוועדה למלחמה בעוני - שר האוצר משה כחלון, הקצה בין השנים 2015 - 2017 ,סכום של 12 מיליארד ₪ ליישום המלצות הוועדה למלחמה בעוני ולשנים 2018 - 2019 הוקצו כ- 21 מיליארד ₪ נוספים.
 • בין ההמלצות שיושמו: הגדלת קצבת השלמת הכנסה לקשישים; הקמת מרכזי מיצוי זכויות בלשכות לשירותים חברתיים בנושאים כגון דיור ציבורי, ביטוח לאומי, הוצאה לפועל, חינוך וכו', והכול כדי לסייע בהוצאתם ממעגל העוני; הרחבת מלאי הדיור הציבורי; שילוב אוכלוסיות בתעסוקה; העסקת אנשים עם מוגבלויות; טיפולי שיניים בחינם לילדים ונוער עד גיל 18 וטיפולי שיניים בחינם ובסבסוד עמוק לקשישים מעל גיל 75.
 • העלאת שכר המינימום - העלאת השכר באלף ש"ח ל-3,500 שקלים בחודש.
 • סיוע לנשים השוהות במעון לנשים מוכות - מתן סל שירותים הכולל מתן מענקים ללימודים ושיקום.
 • העלאת קצבאות הנכים- העלאת הקצבאות ב-470 עד 770 שקלים לחודש לאדם והצמדת הקצבאות לשכר הממוצע במשק. שווי הרפורמה: 3.4 מיליארד ₪.
 • מענק חימום לקשישים המקבלים הבטחת הכנסה - הרחבת הזכאות כדי שיותר קשישים יקבלו הקלה בתשלומי החשמל עבור חימום בעונת החורף. כיום המענק, מעל 550 ₪ בחודש, ניתן לכלל הקשישים הזכאים לגמלת הבטחת הכנסה ללא קשר למקום מגוריהם.
 • סגרנו את מכונות המזל של מפעל הפיס.
 • הורדנו את אחוז האבטלה לנמוך מאז שנות השבעים.
 • הגדלנו את מענק העבודה )"מס הכנסה שלילי"( והרחבנו את מספר הנהנים ממנו.
 • הרחבת המענים לדרי רחוב ובמיוחד דרי רחוב צעירים.

מה נעשה?

 • לצעדים בנושא קשישים וניצולי שואה, לרבות תכנית "להזדקן בכבוד" ראו: קשישים, ניצולי שואה.
 • המשך יישום המלצות ועדת אלאלוף למיגור העוני בישראל.
 • הרחבת מעגלי הזכאות לסיוע בשכר דירה בקרב אוכלוסיות החיות בעוני.
 • נגדיל את מלאי הדיור הציבורי באלפי יחידות דיור.
 • בניית תכניות תעסוקה לשילוב בעבודה של מקבלי קצבאות הבטחת הכנסה והכשרות ממומנות לאוכלוסיות הנמצאות מחוץ לשוק העבודה.
חזרה

ממשלות ישראל לדורותיהן לא עשו מספיק למען אוכלוסיית ניצולי השואה. לכן בקדנציה האחרונה טיפלנו במפלגת "כולנו" גם בנושא החשוב הזה. אין מעשה שיוריד מעוצמת העוול שנגרם לניצולים, אך אנו מקווים שבצעדים שבהם נקטנו יש תיקון שיאפשר להם להזדקן בכבוד. לצערנו, באופן טבעי משנה לשנה פוחת מספרם של ניצולי השואה החיים בקרבנו, אך מה שלא פוחת הוא הרצון שלנו במפלגת "כולנו" להקשיב ולזכור את העדויות שהן חלק בלתי נפרד מתקומת המדינה, ובעיקר, לאפשר לניצולים להזדקן בכבוד.

מה עשינו?

 • הכרנו לראשונה בתולדות המדינה ב-21,405 יוצאי עיראק שחוו את מאורעות ה"פרהוד" וביוצאי מרוקו ואלג'יר שסבלו מהגבלות שונות תחת שלטון וישי לצורך זכאות למענק שנתי ולהטבות נוספות.
 • הגדלת סכום מענק ההטבות השנתי המשולם לניצולי שואה שאינם מקבלים קצבה חודשית בשווי 47 מיליון ₪ בשנה.
 • פטור מחישוב רנטה מגרמניה כהכנסה לצורך קביעת גודל הקצבה של ניצולי השואה - הגדלנו בכ-1,200 ₪ בחודש לכל ניצול שואה נזקק.
 • יזמנו את הצעת החוק לציון יום הניצחון על גרמניה הנאצית.
 • העברנו את ההחלטה לסבסוד מלא לתרופות עבור וותיקי מלחמת העולם השנייה.
 • הגדלנו את המענק השנתי לניצולי שואה זכאים מ-3,600 ₪ ל-3,903₪ .
 • מתן מענק לאלמן/אלמנה של ניצול/ת שואה בסך 10,000 ₪ בשנה.
 • חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון 22 - (מסדיר את מערך הגבייה של עורכי דין עבור ייצוג ניצולי שואה - מגביל סכומי גבייה ומונע כפל גבייה.

מה נעשה?

 • תחבורה ציבורית חינם לניצולי השואה ואסירי ציון.
 • הגדלת המענק השנתי לניצולי שואה זכאים ב-%10 בשנה.
 • השוואת הטבות וזכויות לניצולי שואה שהגיעו לפני/אחרי 1953 לארץ.
 • נפעל להוצאת חישוב הרנטה מגרמניה כהכנסה עבור כל קבוצות ניצולי השואה ללא קשר להכנסות אחרות.
 • הרחבת קריטריונים והגדלת סכום התמיכות מטעם הרשות לזכויות לניצולי השואה עבור ארגונים הפועלים למען ניצולי שואה.
חזרה

הילדים שלנו הם החשובים ביותר, ולכן אנו מאמינים בתפקיד המדינה בהרחבת השירותים החברתיים, ובראשם החינוך. הפערים החברתיים מהווים איום מהותי על חוסנה הלאומי של ישראל. אנו מאמינים שהכלי המרכזי לצמצומם הוא חינוך ציבורי מצוין המאפשר שוויון הזדמנויות באמצעות הקטנת השפעת הרקע הסוציו-אקונומי על הישגי התלמידים ואיכות למידתם.

מפלגת "כולנו" רואה בחינוך חינם ונגיש לכלל אזרחי המדינה חובה בסיסית של המדינה כלפי כלל אזרחיה. החינוך הוא הגורם המרכזי בקיום אנושי בכבוד ובתרומה למען הקהילה, החברה והמדינה. אנו מאמינים כי זהו המשאב החשוב ביותר שהמדינה חייבת להשקיע בו למען חוסנה של החברה ולמען המשך קיומה.

השקעה בחינוך היא השקעה לטווח ארוך, השקעה בחינוך היא מחולל הצמיחה הגדול והמשמעותי ביותר. לעומת זאת, הזנחת החינוך היא מחולל העוני העיקרי. באופן רשמי במדינת ישראל קיים חוק חינוך חובה אשר המדינה מחויבת לממנו חינם עבור ההורים. בפועל, המצב שונה לחלוטין. במשפחה הישראלית הממוצעת ההוצאה הכספית על חינוך היא עדיין סעיף משמעותי בהוצאותיה השוטפות.

מה עשינו?

 • "בית הספר של החגים" - כחלק מהמענה להורים לקיצור ימי החופשה של תלמידי מערכת החינוך, הוספנו עשרה ימי חופשה, חמישה ימים רצופים בחופשת הפסח וחמישה ימים רצופים בחופשת החנוכה. הילדים נהנים מפעילויות העשרה וההורים לא צריכים לנצל את ימי החופשה מעבודתם.
 • המשכנו להעלות את שכר המורים - העלאה משמעותית זו הביאה בשורה למורים ולמקצוע ההוראה, גורמת לחיזוק מעמד המורה ולעליה במוטיבציה לעיסוק בתחום ההוראה, תורמת לשיפור איכות ההוראה, ומביעה במעשים את תפיסת מפלגת "כולנו" ביחס לחשיבות החינוך ואנשי החינוך שהם הנכס היקר ביותר השומר על ילדינו.
 • הוספנו סייעת שנייה בגני ילדים - הילדים מקבלים יחס חם ואישי יותר וסביבה חינוכית עשירה יותר. השקעה בחינוך בגיל הרך מחזירה את עצמה הן מבחינה חברתית וערכית, והן מבחינה כלכלית, והחינוך עצמו מהווה כלי ראשון במעלה לצמצום פערים.
 • הפחתנו את מספר התלמידים בכיתה.
 • מפעל שנת השירות היה בסכנת סגירה בשנה הראשונה של הקדנציה שלנו. לאחר מפגשים עם מנהלי המפעל הציוני החשוב הזה ובשיתוף פעולה עם משרד החינוך, הכפלנו את תקציב שנת השירות וכעת צעירים רבים יוכלו לקחת חלק ולהתנדב בו.
 • מכינות אופק - מפעל מיוחד המיועד בעיקר לצעירים מהפריפריה. מכינות חצי- שנתיות מיוחדות המאפשרות לצעירים רבים לקחת חלק במפעל המכינות. התכנית תוקצבה והורחבה למקומות שונים בארץ, ובזכות התערבותנו עוד מאות צעירים זוכים לסבסוד מהמדינה ומשתתפים במכינות אופק. 9
 • תקצוב ארגוני הנוער - לצד תנועות הנוער הוותיקות קמו ארגוני נוער אשר מייצגים עוד פנים של החברה הישראלית, ארגונים כמו "איגי", "אחריי", "נוער מד"א", "נוער לתת", "בנות בתיה", "הצופים המוסלמים" ועוד. ארגונים של החברה הישראלית, החרדית, בדואית וכדומה אשר מייצגים את כל גווני החברה הישראלית. בזכות התערבותנו תקציב ארגוני הנוער גדל בצורה משמעותית וכך צעירים רבים יכולים ליהנות מפעילות איכותית ומשמעותית בסבסוד המדינה.
 • תקצוב "כנפיים של קרמבו" - מפעל לאומי שהיה בסכנת סגירה עקב תקציב חסר ובירוקרטיה, ובזכות התערבותנו לא רק שהמפעל המיוחד לצעירים בעלי צרכים מיוחדים לא נסגר אלא להיפך, תקציבו גדל בצורה משמעותית ובקרוב ייפתחו סניפים נוספים של "כנפיים של קרמבו" בכל הארץ. כך, צעירים רבים עם מוגבלויות יוכלו לקח חלק ולהשתתף בפעילויות מהנות אחר הצהריים.

מה נעשה?

מהפכת "חינוך לגיל הרך"

 • מחיר מעון לילד יעמוד על 1,200₪ לחודש. סה"כ חיסכון למשפחה עבור כל ילד בגיל הרך כ-15 אלף ₪ בשנה - המדינה תשתתף בסכום חסר תקדים בחינוך של כל ילדה וילד בגיל הרך - בסכום ממוצע של 1,300 ₪ לילד בחודש.
 • התכנית הלאומית לחינוך הגיל הרך תיכנס לקווי היסוד של הממשלה הבאה ותכוון את פעילות משרדי הממשלה והשותפות הקואליציוניות, תגדיר מתווה תקציבי ואת מקורותיו, ותחייב את ממשלות ישראל העתידיות.
 • חוק "חינוך לגיל הרך" יחוקק בקדנציה הקרובה, יעביר את הסמכות על הגיל הרך לידי משרד החינוך, ויאפשר לקיים רצף חינוכי החל מגיל שנה ועד לגיל שלוש )גיל הכניסה לגנים העירוניים(. הממשלה תשתתף במימון בהיקף נרחב. החוק יחול גם במעונות הציבוריים וגם במעונות הפרטיים וקבלת המימון תותנה בפיקוח מלא.
 • חינוך לכל, ללא כפיה - החוק יאפשר קיום רצף חינוכי, וישאיר את הבחירה לקיים אותו בידי ההורים.
 • שמים את הפעוט במרכז - נפקיד את האחריות הקולקטיבית לחינוך מלידה ועד בכלל בידי משרד החינוך. כך נקבל רצף חינוכי שלם שיאפשר להגדיר את סדרי העדיפויות בראייה חינוכית כוללת. איחוד זה יאפשר גם איגום משאבים.
 • העלאת מעמדן של הסייעות והגננות - אחת מנקודות התורפה הכואבות ביותר בחינוך בגיל הרך היא הכשרת כוח האדם, התחלופה הגבוהה והשכר הנמוך. נספק תכנית הכשרה ייעודית מודולארית בסבסוד המדינה לכל סייעת ומטפלת כדי להפוך את המקצוע לפרופסיה )מקצוע אקדמי( ונפעל לשיפור תנאי העסקתן.
 • ניקח אחריות על איכות החינוך - איכות המסגרת שבה שוהים ילדינו נמצאה כגורם משמעותי להתפתחות הקוגניטיבית, השפתית והסוציאלית של הילד. 10
 • נמשיך להעמיק את מערך הפיקוח עד למצב של פיקוח מלא - הפיקוח על חינוך הגיל הרך יתקיים על כל המסגרות בישראל, כולל גנים פרטיים ומשפחתונים. נעמיק את מערך הפיקוח מתוך הבנת האחריות של המדינה על החינוך מגיל לידה.
 • נרחיב ונחזק את מרכזי הגיל הרך - יצירת קמפוסים לגיל הרך המרכזים את כל השירותים להורים לילדים בגילאי לידה עד גיל 6.
 • נקדם בינוי בהיקף נרחב של מעונות יום - בכל שנה האוכלוסייה בישראל גדלה בכ-%2 . בשנת 2024 צפויים להיוולד בישראל קרוב ל-200 אלף תינוקות נוספים. על מנת לתת מענה לכך צריך להתחיל לפעול כעת. מעבר לתקצוב ממשלתי נרחב, מעבר ל־ 180 מעונות יום שבנינו בקדנציה הקודמת, נעודד את הרשויות המקומיות לחייב יזמי נדל"ן להשתתף במימון מעונות נוספים - הן בפרויקטים חדשים, הן בפינוי-בינוי והן בתמ"א 38 .כמו כן, נעודד את הרשויות לאתר מבנים מתאימים בשכונות מתחדשות, ולהסב אותם למעונות מודרניים באמצעות מדיניות של השקעת הון במענק ובהלוואות לשדרוג והתאמת מבנים.
 • נסדיר הקמת מעונות - נסדיר ונקצר את הליך ההיתר להפעלת מעון פרטי מול השלטון המקומי, באמצעות זיהוי, אבחון והתערבות כבר בשלבים מוקדמים.
 • מנגנון הנחות למשפחות חלשות - נבטל את הבירוקרטיה בשיטת הסבסוד ונמשיך את מנגנון ההנחות הקיים כיום לפי מבחני הכנסה.

חינוך פורמלי - עד כיתה י"ב

 • העצמת המנהלים והרחבת הגמישות הניהולית ברמת בית הספר והמנהל - הנהלת בית הספר תוכל לקבוע בחלק משעות הלימוד את התכנים ואופן ניצול השעות. ביטול עד %50 מהבגרויות והרחבת הסמכות של הנהלת בית הספר בתכנית הלימודים עד %50 מהתכנים. פיקוח מדינה - "פיקוח על" - והמפקחים, מלווים ומנחים מקצועיים. בנוסף, המנהלים יבצעו הערכת ביצועי המורים ויינתנו להם סמכויות מוגבלות במתן תמריצים חיוביים ושליליים למורים. כמו כן, יכולת להסיט משאבי זמן לטובת הכשרת ואימון המורים.
 • צמצום עד %50 מבחינות הבגרות - תכנית הלימודים תועשר בהובלת הנהלת בית הספר בחומרים המכינים את הנוער לעולם המחר, מערכות יחסים, ערבות הדדית, עבודת צוות ועמלנות.
 • העצמת מורים במערכת החינוך - איכות ההוראה היא מרכז החינוך. המורים ובראשם המנהל הם הגורם המכריע באיכותו של בית הספר. לכן, הקצאת שעות הוראה נוספות ללא ליווי והכשרת המורים, איננה אפקטיבית דיה.
 • הבאת כוחות הוראה חדשים לבית הספר:
  • נשקיע במשיכת כוחות איכותיים להוראה, הכשרתם והשמתם בבתי ספר הנזקקים להם ביותר, בשיתוף הרשויות המקומיות.
  • נחיל מפתח שכר דיפרנציאלי ובו תמריצים להוראה על פי תנאי העבודה )פרופיל תלמידים, תמיכת רשות מקומית, ריחוק גיאוגרפי, אטרקטיביות למגורים(.
  • נקדם, בשיתוף מוסדות הכשרה וארגוני מגזר שלישי, תכניות הסבה אקדמאיות הכוללות מיון והכשרה איכותיים תוך ליווי מקצועי רצוף לאורך השנים הראשונות במערכת, מעבר לקיים כיום.
  • 11 העצמת תלמידים במערכת החינוך - מורים מצוינים הם מורים בעלי ידע בתחומם, אך גם בעלי ידע כללי רב, אופקים רחבים ולא פחות חשוב - בעלי יכולות בין- אישיות מעולות. תשתית החינוך במאה ה-21 ,ראוי שתתבסס על שיפור המפגש הבין-אישי בין מורה לבין תלמיד ולשם יש לכוון חלק ניכר ממשאבי תקציב החינוך.
  • מרחבי למידה מותאמים לפדגוגיה חדשנית של המאה ה-21 נאיץ את השדרוג והשינוי של מרחבי למידה ייחודיים בתוך בתי הספר, המותאמים ללמידה הדינאמית ולמודלים חדשניים כדוגמת כיתת 21-M או space Maker.
  • קידום מודל סיום בגרויות )שירדו ל- %50 )עד סוף כיתה י"א ופיתוח שנת האחריות בכיתה י"ב.

חינוך בלתי פורמלי

במפלגת "כולנו" ראינו לנגד עינינו את חשיבות החינוך הבלתי פורמלי ולכן פעלנו ללא הרף בכנסת העשרים כדי להרחיב את הפעילות של המסגרות בתחום ולאפשר לכמה שיותר בני נוער לקחת חלק בפעילות החשובה הזו. במסגרת פעילות המפלגה הקמנו ועדת משנה של ועדת החינוך, הובלנו יוזמות ייחודיות ותקציבים ייעודים לטובת החינוך הבלתי פורמלי.

 • נמשיך לחזק את מפעלי הציונות של המכינות הקדם צבאיות, שנת השירות וכדומה באמצעות תקציבים ייעודיים, הגדלת הדח"שים )דחיות השירות( וסיוע ככל הניתן.
 • הגדלת תקציבי תנועות וארגוני הנוער, הרחבת הפריסה הארצית בדגש על הפריפריה, החברה החרדית, הערבית ועוד.
 • המשך קידום וסיוע לרשויות המקומיות המוחלשות להרחבת החינוך הבלתי פורמלי בעירם. מרכז קהילתי בכל יישוב כתוכנית אב.
 • תגבור תנועות וארגוני הנוער בפריפריה, חיזוק סניפים קיימים ויצירת מקומות חדשים בכל הארץ. בשאיפה עלייה של %50 בכמות המשתתפים.
 • תגבור תכניות ייחודיות לאחר סיום שעות הלימודים בבית הספר לבני נוער בפריפריה החברתית והגיאוגרפית.
 • הרשויות המקומיות הם השותף הראשי למשרדי הממשלה למהפכה בחינוך. נקדם מודל עירוני שבו החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי פועלים בשיתוף פעולה, עם ראייה של הילד בכל שעות היום, תוך ניצול היתרון היחסי של כל צד בחיזוק החינוך. השותפים המרכזי להובלת המודל הן הרשויות המקומיות בהכוונה של משרד החינוך.

הנגשת תכניות הדרכת הורים

המשפט "החינוך מתחיל בבית" הוא אמרה שגורה, אך במפלגת "כולנו" מתכוונים להפוך אותה לדרך חינוכית מובנית במערכת החינוך. ההורים הם המפתח לחינוכו של הילד ואין ספק שכל הורה רוצה את הטוב ביותר עבור ילדיו. אנו מאמינים שלצד טיפוח הילדים, יש לתת להורים את הכלים הטובים ביותר לחינוך ילדיהם.

אנו יודעים שחוסר שוויון הזדמנות לילדים מתחיל בחוסר תמיכה בהורים. אנחנו רוצים לאפשר לכל אחת ואחד להיות הורה טוב ומיטיב. לצורך כך, ולאחר שישבנו עם המומחים המובילים בתחום הדרכת ההורים בישראל, אנו מתכוונים להציג תכנית סדורה להדרכת הורים.

מה נעשה?

 • הקמת שולחן עגול לקידום "תכנית להעצמת הורים בישראל" של מומחים מובילים בנושא לגיבוש התכנית.
 • איגום הפעילות והמשאבים של הדרכת ההורים בגוף ייעודי לפיתוח והעצמת ההורות.
 • הקמת מטה מוביל ומתאם במשרד החינוך שיעבוד בשיתוף פעולה ובתיאום עם השלטון המקומי ומשרדי הממשלה והגופים הרלוונטיים.
 • גיבוש תקציב ייעודי רב שנתי, הכולל מספר מרכיבים לרבות שוברי תשלום להדרכה הורית לכל זוג הורים למימוש מגילאי לידה ועד סוף לימודי התיכון; שוברי תשלום להדרכות הוריות לכל מסגרת חינוכית לפי מדדים שיקבעו; הקצאת תקציב ייעודי לכל רשות לביצוע פעילות הורים יישובית; הקצאת תקציב ייעודי להכשרת צוותי חינוך והוראה לבניית קשר חינוכי מיטיב עם ההורים.
 • ניתן יהיה לקבל הדרכות הוריות גם דרך גופי חברה אזרחית שיעמדו במבחני תמיכה.
 • העלאת המודעות בקרב הורים וצוותי חינוך לחשיבות ולהשפעת הדרכה הורית על התא המשפחתי והמרחב החינוכי והקהילתי.

השכלה גבוהה

מפלגת "כולנו" כמפלגה חברתית חרתה על דגלה את ערך שוויון ההזדמנויות לכלל החלקים בחברה הישראלית ובוודאי לחברה החרדית ההולכת וגדלה בקצב כפול משאר האוכלוסיה.

מפלגת "כולנו" מאמינה בצורך להעניק השכלה גבוהה נגישה ומותאמת לציבור החרדי, רואה בהענקת השכלה לציבור החרדי מפתח להשתלבותם בחברה ומנוע צמיחה כלכלי. לצורך כך מפלגת "כולנו" תמשיך לפעול להשתלבות חרדים באקדמיה, ובכלל זה תעודד הקמת מכללות חרדיות לבני ובנות החברה החרדית הרוצים להצטרף למעגל העבודה עם השכלה אקדמית, ולרכוש מקצועות נדרשים במשק הישראלי.

מפלגת "כולנו" מאמצת את חזון הגב' עדינה בר שלום לשילוב חרדים בהשכלה גבוהה, ובהתאם לכך, תקדם השקעה בחינוך אקדמי לקהל החרדי, אשר בהבשלה מלאה יקבל לשורותיו אלפי תלמידים מהציבור החרדי.

 • מימון תואר אקדמי עבור משרתי כוחות הביטחון ועבור צעירים מהפריפריה החברתית והגיאוגרפית.
 • יצירת אלטרנטיבה לבחינות הקבלה הפסיכומטריות באמצעות קורסי מיון מגוונים כפי שכבר פיתחו חלק מהאוניברסיטאות.
 • המשך עבודה עם האוניברסיטאות להתאמת התשתית למקצועות המחר, בדגש על הכוונת תלמידים למקצועות ה"היי-טק" הנדרשים בשוק העבודה.
חזרה

כל משפחה צעירה מרגישה את הפער בין שוק העבודה לבין המציאות התובענית. משפחות צעירות נושאות בהוצאות חודשיות על מסגרות לילדים, שכירות או משכנתא, מזון, ביגוד, חוגים והעשרה לילדים. בתוך מספר שנים מוצא את עצמו חייל משוחרר או סטודנטית שסיימה את הלימודים במרוץ החיים ובהתמודדות עם הפער בין חופשות הילדים לבין ימי החופשה להורים.

מה עשינו?

 • הוספנו שבוע לחופשת הלידה.
 • הכרה ומתן זכויות בגין לידה גם לנשים שילדו בשבועות 26-22 להריונן, גם אם מדובר בלידה שקטה.
 • הוספנו שני ימי חופשה בשנה לכל עובד.
 • הקלנו על בנות זוג של מילואימניקים בקיצור יום העבודה במהלך מילואים של בן הזוג.
 • חוקקנו חופשת לידה לאבות.
 • חוקקנו חוק חלוקת ימי מחלה לילד בין ההורים באופן שווה.
 • גיבשנו את תכנית "נטו משפחה" שמסבסדת את הצהרונים בכל היישובים בארץ באלפי שקלים בשנה לפי יישובים. כל צהרון מסובסד.
 • חוקקנו את חוק "מזון בריא בצהרונים".
 • השקענו מיליארד ₪ בבניית מעונות יום בקצב שיא של בניית מעונות.
 • חוקקנו את חוק "הפיקוח על מעונות היום" לאחר שנים של דיבורים. החוק כולל פיקוח, רגולציה וסטנדרטיזציה של מעונות היום.
 • ביטלנו את המכס על מוצרי תינוקות, צעצועים ומשחקים.
 • קיצרנו את ימי החופשה לתלמידים.

מה נעשה?

 • נטפל בחינוך לגיל הרך בגילאי 3-1 כדי להביא להקלה משמעותית על המשפחות הצעירות שנושאות בנטל הפרנסה וגידול הילדים ונמצאות בתקופה הכי אינטנסיבית בחיים. להרחבה, ראו: מהפכת הגיל הרך.
 • התאמת יום הלימודים לשוק העבודה של ההורים, יצירת מסגרות איכותיות בתוך בתי הספר לשעות הצהריים ואחר הצהריים.
 • נשפר ונרחיב את בתי הספר של החופשות.
 • נמשיך לעודד תחרות והוזלות בביגוד, בהנעלה ובמוצרים לבית ובמזון.
 • נדאג לעשרות אלפי זוגות צעירים נוספים שיוכלו לקנות דירה במחיר הוגן ולהתחיל את החיים.
 • נמשיך לקדם דיור בשכירות הוגנת לטווח ארוך באזורי הביקוש.
חזרה

זכות היסוד הבסיסית ביותר לאדם בישראל היא הזכות לקבל שירותי רפואה ובריאות נאותים, בזמינות ונגישות גבוהות וללא קשר ליכולתו הכלכלית. כיום, מחסור בתקציבים, חוסר יעילות ותשומת לב נמוכה מצד מקבלי ההחלטות הביאו לכך שברפואה הציבורית, עליה כולנו ממילא משלמים על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, איכות הטיפול וזמינותו תלויים ביכולתו הכלכלית של המטופל.

עקרון-העל לאורו תפעל מפלגת "כולנו" הוא החזרת משקלה של הרפואה הציבורית בישראל למקום הראוי לה: רפואה ציבורית הנשענת ברובה על מימון ציבורי )תשלומי מבוטחים על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי לצד תקצוב ממשלתי( ללא הזדקקות לפנייה לשירותי רפואה פרטיים יקרים. אנו מאמינים ביצירת מערכת בריאות ציבורית חזקה ושוויונית המעניקה לכל אזרח בישראל זמינות גבוהה וטיפול רפואי נאות, ללא תשלומים נוספים.

לשם כך מפלגת "כולנו" תיתן עדיפות להשקעת תקציבים נדרשים במערכת הבריאות ולתקצוב גבוה יותר בשירותי רפואה בפריפריה בישראל.

מה עשינו?

 • הגדלנו את סל התרופות בהיקף חסר תקדים של חצי מיליארד ₪ בכל שנה בשנים האחרונות, וביצענו את רפורמת קיצור התורים, לצד חיוב בסימון מוצרי מזון מזיקים לבריאות.
 • הפכנו את בית החולים אסותא באשדוד מפרטי לציבורי.
 • תשלום על ניתוח פרטי לא יינתן ישירות לרופא אלא לביה"ח.
 • רופא ימתין חצי שנה כדי לקבל באופן פרטי אדם שפגש בבי"ח ציבורי.
 • הביטוחים הפרטיים והמשלימים יכסו רק ניתוחים שבוצעו על ידי רופאים ברשימות הסדר.
 • הוזלת ביטוחי הבריאות הפרטיים.

מה נעשה?

 • נעלה את תקציב הבריאות כאחוז מהתמ"ג.
 • נמשיך להגדיל את סל התרופות.
 • נגדיל את מספר המיטות בבתי החולים הקיימים, בדגש על הפריפריה ונקדם הקמת שני בתי חולים חדשים, בצפון ובדרום - צמצום פערים בבריאות, ניתוק הקשר בין עוני לבריאות והשקעה בפריפריה
 • גידול במספר תקני הרופאים המתמחים, הרופאים המומחים והאחיות בבתי החולים באופן משמעותי כדי לאפשר שירותי בריאות טובים יותר.
 • הוספת מכשירי MRI,CT ועוד, וקידום הרפואה הדיגיטלית בהתאם לצרכי מערכת הבריאות, כדי לקצר משמעותית את עומס התורים. 14
 • השקעה ברפואת הקהילה ועידוד ופיתוח תחום רפואת הבית - נרחיב באורח משמעותי מאוד את היקף מיטות השיקום והאשפוז הביתי כחלופה לאשפוז בבתי חולים. נאפשר לחולה לקבל טיפולים שלא מחייבים הגעה לבית החולים בביתו. האוכלוסייה גדלה, התפקיד המשמעותי של בתי החולים הוא בבירור מקיף, ניתוחים וטיפול נמרץ הדורשים צוות רב מקצועי ונגיש, אך חלק ניכר מהמטופלים יכולים לקבל רמת שירות דומה או טובה יותר בבית. התקורות ירדו דרמטית, מניעת סכנה מזיהומים, חיסכון בעלויות אשפוז בבתי החולים. כחלק מכך, נגדיל את תקני רופאי המשפחה, על מנת לאפשר ביצוע אשפוז בית גם על ידי רופאי המשפחה.
 • נקדם תכנית חירום לאומית לטיפול במחלת הסרטן.
 • נטפל באלימות הגואה במוסדות הבריאות - יישום המלצות ועדת מור יוסף, בין היתר החמרת הענישה כלפי תוקפי צוותי רפואה, הרחבת סמכויות המאבטחים במוסדות רפואיים ועוד.
 • תגבור תכנית ארצית להקטנת זיהומים בבתי החולים - הורדת התמותה מזיהומים באורח משמעותי. הגדלת התקציב לשם הרחבת המודל שהוכח בביה"ח שיבא.
 • תכנית להקטנת תמותה מטעויות רפואיות - בישראל אלפי מקרים של מוות מטעויות רפואיות. הטמעת טכנולוגיית MEDCPU ,תכנית שינויים הכוללים: תרבות של דיווח, התחלת מדידת מקרים, מערכת להזנת תרופות מתאימות, בדיקה חוזרת של נתונים, מנגנוני אל כשל, הפסקת %20 מהתהליכים הרפואיים המיותרים, הגבלת תרופות לאחר ניתוחים, מערכת תומכת החלטות, עידוד עבודת צוות, תמריץ לעבודה בתהליכים, הוצאת רופאים מסוכנים, רופאים בטיפול נמרץ בלילה.
 • מהפכת "זכויות עד הבית" - עם האבחון הרפואי יישלח באישור המטופל עדכון לגופים הרלוונטיים כגון ביטוח לאומי, משרד הרווחה ועוד, על זכאות לזכויות ביטוחיות ואחרות מהמדינה. מפלגת "כולנו" מאמינה שבשעת חולי משפחתו של אדם לא צריכה להיתקל בבירוקרטיה, על המדינה לדאוג לספק את כלל הזכויות המגיעות בגין המצב הרפואי.
 • בהמשך לקידום השימוש בקנאביס הרפואי לעזרה, הקלה ולעיתים אף ריפוי לאלפי אנשים, אנו נטפל בבירוקרטיה המכבידה הגורמת לחולים להמתין זמן רב עד לאישור התרופה עבורם.
חזרה

במפלגת "כולנו" ראינו לנגד עינינו את מצבן של המשפחות העצמאיות )חד-הוריות( ולכן פעלנו ללא הרף במהלך הכנסת ה-20 כדי לסייע להן לשפר את מעמדן במדינה ובעיקר כדי להוציאן מתחת לקו העוני. במסגרת פעילות המפלגה עברו חוקים ייחודיים למשפחות אלו, הוקמה ועדת משנה למזונות, שדולה חדשה ואף והתקבלו מספר החלטות מרכזיות לשיפור מצבן.

מה עשינו?

 • אחד החוקים הראשונים של מפלגת "כולנו" שעברו בכנסת היה הרחבת מענק הלימודים. עד הרחבת החוק, מענק הלימודים ניתן אך ורק לתלמידי כיתות א'-ח'. באמצעות הרחבת החוק הוספנו עוד 70 אלף ילדים למקבלי מענק הלימודים ובכך בעצם כל תלמיד אשר גדל במשפחה עצמאית יקבל את המענק. מדובר על תלמידים מכיתות א'-י"ב אשר זכאים על פי החוק החדש למענק לימודים של 1,300 ₪ כל שנה, פעם בשנה.
 • חוק נוסף וחשוב במיוחד היה שינוי שיעור הקיזוז מ-%60 ל-%25 ,הורדה משמעותית של שיעור הקיזוז משכר של נשים שזכאיות למזונות מהביטוח הלאומי ויוצאות לעבודה. החוק החשוב התקבל בשנת 2017 ואושר שוב בשנת 2019 ובכך אפשר לנשים לקבל שכר גבוה יותר עם יציאתן לעבודה והוריד מהן את אחד משיעורי הקיזוז הגבוהים ביותר שהיו אי פעם.
 • תכנית מיוחדת לקידום משפחות עצמאיות. התכנית הושקה לפני כשנה ובמסגרתה תוקצבו 15 מיליון ₪ לטובת משפחות אלו למען קידומן בעיקר בכלכלה, ברווחה, בחינוך, בתעסוקה ראויה ואף לטובת סיוע לנשים נפגעות אלימות כפי שיפורט להלן:
  • תכנית "מלגת קציר" - תוספת 2 מיליון ₪ לעמותה לטובת הרחבת הסיוע לנשים חד-הוריות לקבלת מלגות לימודים לתואר ראשון כולל ליווי אישי לסטודנטית ומשפחתה.
  • תכנית "רוח נשית" - תוספת של 2 מיליון ₪ לעמותה לטובת הרחבת הפעילות של העמותה בכל הארץ למען נשים נפגעות אלימות.
  • סיוע תקציבי למרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית )תוספת שנתית של 2 מיליון ₪(.
  • תכנית "סל גמיש" - 6 מיליון ₪ הגמשת הקריטריונים למשפחות חד הוריות לקבלת סיוע מהמדינה עבור צהרונים, קייטנות, מורים פרטיים, שמרטפות ועוד.
  • מימון תכניות ייעודיות למען משפחות חד הוריות - "נושמים לרווחה" ו"משפחה בשביל צמיחה", יחד עם משרד הרווחה ב-10 מיליון ₪.
  • תכנית "יוזמים עסק" בשיתוף עם משרד הכלכלה - תקציב של 3 מיליון ₪ למען אימהות המעוניינות לצאת לעצמאות ולהקים עסק משלהן, מימון, ליווי ותמיכה במשך שנה.

בנוסף קידמנו את ההחלטות הבאות:

 • מניעת ההחלטה לשלילת קצבאות ממי שמקבל סיוע משפחתי עד לגובה של 5,000 ₪ (כלומר אמהות שקיבלו מזונות מהמדינה ובמקביל סיוע מקרובי משפחה והיו צריכות לדווח על כך פטורות כיום מדיווח וקיזוז הסכום מהמזונות).
 • פטור מחובת תעסוקה לאימהות חד-הוריות שלומדות לתואר ראשון )עבר בתקנות(, כך שהן מחויבות רק ב-30 שעות כולל הלימודים ולא כפי שהיה בעבר כשהיו מחויבות באותן שעות ללא התחשבות בשעות הלימודים.

מה נעשה?

 • החזרת מענק העבודה לאימהות חד-הוריות שקיבלו מזונות, יצאו לעבודה ונשללה מהן הזכות לקבל מענק עבודה. ח"כ בן ארי החלה בטיפול בנושא בשבוע האחרון של הכנסת ה-20 ומחויבת למצוא פתרון לנושא.
 • המשך טיפול בגובה הקיזוז, מחויבות לטיפול ולבסוף שינוי/ביטול הקיזוז של מזונות הילדים אל מול שכר העבודה.
 • תיקון מענק הלימודים מגילאי 18-6 לכיתות א'-י"ב, כך שבאופן הזה כל התלמידים הלומדים יוכלו לקבל את המענק בהתאם לשנת הלימודים שלהם ולא בהתאם לגילם, עובדה שלעתים יוצרת בעיה.
 • המשך קידום התכנית הלאומית למען המשפחות העצמאיות בתחומי חינוך, רווחה, כלכלה, בריאות, תעסוקה ועוד.
חזרה